Klimatanpassning i Mölndal

Alla som bor i Mölndal påverkas av klimatförändringar. Det kan handla om mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendrag, längre perioder av torka och växtsäsong. För att motverka och dra nytta av klimatförändringarna så arbetar Mölndals stad med klimatanpassning.

Översvämning. En person paddlar i Mölndals centrum

Klimatanpassning är åtgärder för att minska sårbarhet och ta vara på möjligheterna som en uppvärmning av jordens temperatur ger. Det kan till exempel vara att förebygga översvämningar vid skyfall, minska hälsorisker vid värmeböljor eller nya möjligheter som skapar förutsättningar för nya näringsliv.

Framtida klimatscenarier

Mölndal kommer sannolikt att påverkas ännu mer av extremt väder i framtiden. I Mölndals klimatanalys kan du se hur klimatet kan utveckla sig framöver. Hur klimatet utvecklas beror på hur mycket växthusgasutsläppen ökar i atmosfären.

Enligt SMHI:s analys kommer temperaturen i Västra Götalands län öka med nära 5 grader, årsmedelnederbörd kommer öka med 25% och risken för skyfall ökar med 20 % om vi fortsätter att ha ett högt utsläpp av växthusgaser.

Värmeböljor

I Sverige definieras värmebölja som en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25 grader eller som en period, på minst fem dagar i sträck, där de högsta dagstemperatur är minst 25 grader. Fram till år 2100, beräknas antalet sammanhängande dagar över 20 grader att öka i Västra Götalands län. Graden beror på hur mycket växthusgaser som släpps ut.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det högst troligt att värmeböljor påverkar människors hälsa. Med hög sannolikhet kan klimatförändringen påverka pollenallergier, översvämningar, sämre dricksvattenkvalitet samt en ökning av vatten- och livsmedelsburen smitta. Även fästingburna infektioner förespås öka i takt med högre temperaturer.

Mölndal stad har tagit fram riktlinjer för hanteringen av värmeböljor.

Torrare klimat

Långvariga perioder med liten eller ingen nederbörd kan medföra att det uppstår vattenbrist och att växtligheten hämmas. Enligt SMHI och Länsstyrelsens analys kommer antal dagar med lågvatten att öka till sekelskiftet.

Enligt analysen från regional vattenförsörjningsplan för Västra Götaland, förväntas tillförseln av vatten till sjöar och vattendrag öka under höst och vinter. Under sommartid ökar risken för vattenbrist i samband med en längre växtsäsong och låga flöden på grund av större avdunstning

Blötare klimat

Klimatförändringar leder till att nederbörden ökar, både i Sverige generellt och i Västra Götaland. Det gäller även den extrema nederbörden. Kraftig nederbörd kan ge negativa konsekvenser som översvämmade gator och vägar, kollapsade tak och förstörda skördar.

Översvämningar kan innebära personolyckor, skador på viktiga samhällsfunktioner och ökad risk för infektionssjukdomar på grund av läckande av smittämnen i dricks- och badvatten.

Vad kan du göra?

Alla berörs av de risker som ett förändrat klimat medför, exempelvis längre värmeböljor, fler översvämningar, en förändrad tillgång till dricksvatten, ökad risk för skogsbrand med mera.

Du som är fastighetsägare behöver anpassa dig för det förändrade klimatet för att till exempel förebygga skador men också för att kunna ta vara på nya möjligheter.

Tips för dig som vill klimatanpassa:

Mölndal klimatanpassar

Kommunstyrelsen i Mölndal har beslutat att utveckla stadens klimatstrategiska arbete med särskilt fokus på klimatanpassning 2021. Nedan är några exempel på arbeten som redan genomförs inom staden för att minska sårbarhet av klimatförändringar i framtiden.

Översvämningar i åar och bäckar

Mölndal har historiskt sett drabbats av översvämningar längs Mölndalsån. För att minska risken för översvämningar genomför vi kontinuerligt översvämningsåtgärder.

För att förbereda Mölndals stad för det framtida klimatet ska alla detaljplaner som uppdateras eller tas fram, kartlägga potentiella översvämningar och genomföra geotekniska undersökningar för att bedöma riskerna för översvämning, ras och skred. I förslaget till ny översiktsplan för kommunen beskrivs arbetet med klimatanpassning.

Även Kålleredsbäcken har historiskt sett haft problem med översvämningar. Det pågår utredningar för att se vilka åtgärder som behövs för att minska risker för översvämningar.

Vi rensar alla våra bäckar och vattendrag med jämna mellanrum för att minska risken för översvämning. Vassen växer snabbt och om den inte rensas bort skulle våra vattendrag helt växa igen. Om du ser tecken på översvämning eller en igenvuxen bäck kontakta oss gärna.

Beredskap vid extrema väder

En viktig aspekt i arbetet med att klimatanpassa kommunen är att förebygga riskerna för att kommunen inte ska kunna utföra sitt uppdrag på grund av oväder.

Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att förebygga invånarnas ohälsa så att hela kommunen har en beredskap. För att kunna förebygga riskerna har Mölndals stad tagit fram en handlingsplan för hanteringen av oväder.

Forsåker - en klimatanpassad stadsdel

Forsåker är ett av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt och för att bygga en hållbar stadsdel har man tagit fram ett hållbarhets- och kvalitetsprogram. Mölndals stad arbetar tillsammans med Mölndala och ett konsortium av bostadsbyggare för att skapa en hållbar och klimatanpassad stadsdel.

Upprustningen av de historiska byggnaderna och ån präglas av ett klimatanpassningstänk. Det innebär bland annat att ån ska översvämningssäkras och fjärrkylning ska underlätta vid ett varmare klimat.

Den gamla industrikärnan kommer anpassas för att kunna klara av stora mängder nederbörd. Bland annat genom mycket växtlighet, stora dimensionerade årännor och bypass dagvattenledningar som går parallellt med årännan.

Gröna ytor i området kommer att filtrera och dränera stora delar av dagvattnet. För att de gamla industribyggnaderna ska klara sig från eventuella översvämningar så höjs golven och vissa byggnader kommer att ha fjärrkylning för att anpassas till framtida varmare klimat.

Dela på:

Senast uppdaterad