Miljömål

Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Detta är generationsmålet som är antaget i Sveriges riksdag. 16 miljökvalitetsmål beskriver det ekologiskt hållbara samhället. Både generationsmålet och miljökvalitetsmålen var från början satta till 2020, men är fortsatt centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Mölndal har antagit lokala miljömål Pdf, 830.5 kB. med utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömålen ska vara uppfyllda 2022. Kopplat till miljömålen finns handlingsprogram som visar hur Mölndals stad och de kommunala bolagen ska arbeta för att målen ska nås.  Läs mer om stadens miljöarbete under rubriken "Det här gör Mölndals stad".

Uppföljning

Femton av Mölndals tjugo lokala miljömål är idag uppnådda eller nära att nås. Bland annat nås målen för bostadsnära odlingar, naturhänsyn i skogen, våtmarker, sjöar och vattendrag. Även det lokala klimatmålet nås, läs mer om det här. Mål som inte nås handlar om luftföroreningar, buller, övergödning, jordbruksmark och hållbart resande. tredje år görs också en fördjupad rapport om miljömålen.

Mölndals miljömål följs upp löpande. Du hittar uppföljningen i Mölndals stads årsredovisningar. Vart tredje år görs också en fördjupad uppföljning. Den senaste gäller 2019 och visar om miljömålen bedöms nås, hur utvecklingen ser ut och vilka utmaningar som kvarstår.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen arbetar med regionala miljömål för Västra Götaland. Målen lyfter fram regionala särdrag och områden där det krävs ytterligare insatser. Miljöarbetet i Mölndal bidrar även till de regionala målen. Läs mer i åtgärdsprogrammet "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland".

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad