Naturvård

Mölndal har en rik natur med bland annat vackra lövskogsmiljöer och odlingsmarker, stora tallhedskogar, strömmande vatten och värdefulla sjöar. För att bevara och utveckla naturen har Mölndals stad beslutat om en Naturvårdsplan.

Naturvårdsplanen pekar ut 124 områden i Mölndal med höga naturvärden. Planen innehåller mål och förslag på åtgärder samt riktlinjer för hur hänsyn ska tas till naturen, för att uppfylla våra miljömål och uppnå ett hållbart samhälle med rika möjligheter till naturupplevelser.

Tekniska förvaltningen sköter det praktiska naturvårdsarbetet, med bland annat att rensa vattendrag från vass, sköta fornminnen och rusta upp stenmurar och gärdesgårdar. Göteborgsregionen kalkar sjöar och skogsområden för att minska försurningen.

Tekniska förvaltningen byter också ut spångar över våtmarker, gallrar i skog och mark och ser till att stigar och vandringsleder är i bra skick.

Naturvårdsplan

Lokala naturvårdsprojekt, LONA

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad