Parker

Mölndals stads parker är medborgarnas gröna rum för lek, rekreation och motion. Parkerna är i ständig förändring med årstiderna och över dygnet. Hit kan du komma för en stunds avkoppling när du vill njuta av grönska och blommor.

Plantering i stadsparken. Gula och orangea tulpaner i en rabatt mot en blå himmel, en kyrkobyggnad syns i bakgrunden.

Olika parker

I Mölndals stad finns många olika parkområden. Vi delar in parkerna i parktyper beroende på hur stora de är.

Mölndals stads parktyper

Parktyp

Beskrivning

Stadspark

En park som är av intresse för hela kommunen. Stadsparken
fungerar som plats för kulturarrangemang och festligheter. Ska vara minst 2,5 hektar och nås med kollektivtrafik på 30 minuter.

Stadsdelspark

Ett större grönområde som fungerar som stadsdelens viktigaste gröna målpunkt. Det ska vara en park med flera olika funktioner och det ska finnas en anledning att göra utflykt hit. Minst på 1 hektar.

Bostadsnära park

Mindre grönområde som ska vara lätt att nå för alla åldrar och är extra viktig för de grupper där rörelsefriheten är begränsad så som hos mindre barn och äldre. Utgör en viktig miljö för såväl rekreation som naturupplevelser och social samvaro.

Fickpark

Mindre park eller plats med sittplats och planteringar.


För att se vart Mölndals stads parker finns kan du använda kartan. Du kanske är intresserad av stadsparken eller någon av våra stadsdelsparker Bifrostparken, Gastorpsparken, Hulelyckans park, Kyrkängsparken, Lindome centrumpark, Stensjöparken, Våmmedalsparken eller Åbybergsparken.

Du kan följa våra parkarbetares arbete på Instagram, följ kontot parkermolndalsstad.

Parkskötsel

Tekniska förvaltningen sköter stadens parker och allmänna ytor i egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer.

Arbetet innebär till exempel trädvård, att sköta och vårda stadens blomsterplanteringar, buskar och häckar, klippa gräs och ängar samt att tömma papperskorgar och städa.

Det finns ett skötselprogram som beskriver hur arbetet ska gå till. Där beskrivs till exempel hur ofta ogräs ska rensas i buskage, hur häckar ska klippas och att det är skillnad på gräsklippning på lekplatser och i parker samt på slåtter av diken och ängar.

Du kan ladda ner en utskriftsvänligt dokument av Mölndals parkskötselprogramPDF.

Se skötselytor i Mölndalskartan.

Utöver den årliga grundläggande skötseln behöver också andra åtgärder utföras till exempel gallring och beskärning av buskage, dränering av gräsmattor, återplantering av träd och buskar som dött, lagning av utrustning med mera.

Giftfri ogräsbekämpning

Mölndals stad använder sig av saltlake för ogräsbekämpning i parker och på allmänna ytor som grusgångar.

Vi skapar ängsmarker

På platser där det är torrt och soligt försöker vi anlägga ängsmark. Det gör vi genom att låta gräset växa och sedan slå det en gång mitt i sommaren och ta bort det slagna/klippta gräset. Det är en metod som tar tid men är det sätt som ängsmarker utvecklats tidigare. Det här gör vi på gräsytor som inte används för vistelse idag.

Vid anläggningsarbeten ser vi om det passar att anlägga ängsmark genom att byta jord och så ängsfrön.

Död ved / Faunadepåer

När vi röjer och sköter om naturmark lämnar vi död ved på marken, det blir faunadepåer som fungerar som föda och boplats för många insekter.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad