Parker

Mölndals stads parker är medborgarnas gröna rum för lek, rekreation och motion. Parkerna är i ständig förändring med årstiderna och över dygnet. Hit kan du komma för en stunds avkoppling när du vill njuta av grönska och blommor.

Plantering i stadsparken. Gula och orangea tulpaner i en rabatt mot en blå himmel, en kyrkobyggnad syns i bakgrunden.

Olika parker

I Mölndals stad finns många olika parkområden. Vi delar in parkerna i parktyper beroende på hur stora de är.

Mölndal stads parktyper

Parktyp


Stadspark

En park som är av intresse för hela kommunen. Stadsparken
fungerar som plats för kulturarrangemang och festligheter. Ska vara minst 2,5 hektar och nås med kollektivtrafik på 30 minuter.

Stadsdelspark

Ett större grönområde som fungerar som stadsdelens viktigaste gröna målpunkt. Det ska vara en park med flera olika funktioner och det ska finnas en anledning att göra utflykt hit. Minst på 1 hektar.

Bostadsnära park

Mindre grönområde som ska vara lätt att nå för alla åldrar och är extra viktig för de grupper där rörelsefriheten är begränsad så som hos mindre barn och äldre. Utgör en viktig miljö för såväl rekreation som naturupplevelser och social samvaro.

Fickpark

Mindre park eller plats med sittplats och planteringar.


För att se var Mölndals stads parker finns kan du använda kartan. Du kanske är intresserad av stadsparken eller någon av våra stadsdelsparker Bifrostparken, Gastorpsparken, Hulelyckans park, Kyrkängsparken, Lindome centrumpark, Stensjöparken, Våmmedalsparken eller Åbybergsparken.

Aktivitetsboxar

På några platser finns det aktivitetsboxar från Piffl. Det är bra boxar där du lånar lek- eller sportutrustning för din tid i parken eller näridrottsplats. Ladda ner appen Piffl till din telefon så kan du komma igång.

Boxar finns i:

  • Stadsparken
  • Åby näridrottsplats
  • Stensjön, promenaden
  • Våmmedals näridrottsplats, (kommer inom kort)
  • Valåsparken, (kommer inom kort)

Parkskötsel

Tekniska förvaltningen sköter stadens parker och allmänna ytor i egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer.

Arbetet innebär till exempel trädvård, att sköta och vårda stadens blomsterplanteringar, rensa ogräs, sköta buskar och häckar, klippa gräs och ängar samt att tömma papperskorgar och städa.

Så klipper vi gräset

Det finns flera olika sorters gräsytor och de sköts på olika sätt. Informationen gäller för kommunens gräsytor.

Gräsmatta

Vi använder oss två olika klasser för klippning av gräsmatta.

På lekplatser, bollplaner, finparker och gårdar på gruppboenden, skolor och förskolor klipps gräset ungefär 1 gång i veckan under säsong. Gräset får på de ytorna inte vara längre än 8 cm och inte kortare än 3 cm.

På bruksytor och vistelseytor klipps gräset cirka varannan till var tredje vecka. Gräset ska där inte vara längre än 16 cm.

En park kan vara indelad i flera områden, så en del av parken kan ha längre gräs.

Äng

Ängar slås en gång per år, normalt i augusti. Klippet som blir ligger kvar i upp till två veckor för att släppa ifrån sig frön, därefter samlas det in och tas om hand.

Slåtterytor

Slåtterytorna slås antingen en, två eller fyra gånger per säsong. Skillnaden jämfört med ängarna är att gräset får ligga kvar.

  • Slåtter 4 gånger sker på vistelseängar, siktskymmande ytor i korsningar och centrala trafikytor. Det sker normalt 15-30 maj, 1-15 juli, 15-31 augusti och 1-15 oktober.
  • Slåtter 2 gånger sker på vägdiken och bäckslänter. Det sker normalt under juni och september.
  • Slåtter 1 gång sker på ytor som vi håller öppna från sly. Det sker normalt under augusti.
  • Se skötsel av stadens gräsytor i Mölndalskartan, om du vill se hur en specifik plats sköts.

Giftfri ogräsbekämpning

Mölndals stad använder sig av saltlake för ogräsbekämpning i parker och på allmänna ytor som grusgångar.

Det finns ett skötselprogram som beskriver hur arbetet ska gå till. Där beskrivs till exempel hur ofta ogräs ska rensas i buskage, hur häckar ska klippas och att det är skillnad på gräsklippning på lekplatser och i parker samt på slåtter av diken och ängar.

Utöver den årliga grundläggande skötseln behöver också andra åtgärder utföras till exempel gallring och beskärning av buskage, dränering av gräsmattor, återplantering av träd och buskar som dött, lagning av utrustning med mera.

Vi skapar ängsmarker

På platser där det är torrt och soligt försöker vi anlägga ängsmark. Det gör vi genom att låta gräset växa och sedan slå det en gång mitt i sommaren och ta bort det slagna/klippta gräset. Det är en metod som tar tid men är det sätt som ängsmarker utvecklats tidigare. Det här gör vi på gräsytor som inte används för vistelse idag.

Vid anläggningsarbeten ser vi om det passar att anlägga ängsmark genom att byta jord och så ängsfrön.

Gräsomställning

Sedan 2018 har vi jobbat för att få en större variation av gräsytor. Kort gräs där det verkligen behövs, högre gräs där det är möjligt och mer blommande ängar för att gynna hotade insekter som bin och fjärilar. Arbetet pågår och varje år klassar vi om mer kortklippt gräs till högre gräs och äng.

2022 har vi cirka 129 000 kvadratmeter äng.

Död ved / Faunadepåer

När vi röjer och sköter om naturmark lämnar vi död ved på marken, det blir faunadepåer som fungerar som föda och boplats för många insekter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad