Parker

Mölndals stads parker är medborgarnas gröna rum för lek, rekreation och motion. Hit kan du komma för en stunds avkoppling när du vill njuta av grönska och blommor.

Plantering i stadsparken. Gula och orangea tulpaner i en rabatt mot en blå himmel, en kyrkobyggnad syns i bakgrunden.

Olika parker

I Mölndals stad finns många olika parkområden. Vi delar in parkerna i parktyper beroende på hur stora de är.

Mölndal stads parktyper

Parktyp


Stadspark

En park som är av intresse för hela kommunen. Stadsparken
fungerar som plats för kultur­arrangemang och festligheter. Ska vara minst 2,5 hektar och nås med kollektivtrafik på 30 minuter.

Stadsdelspark

Ett större grönområde som fungerar som stadsdelens viktigaste gröna målpunkt. Det ska vara en park med flera olika funktioner och det ska finnas en anledning att göra utflykt hit. Minst på 1 hektar.

Bostadsnära park

Mindre grönområde som ska vara lätt att nå för alla åldrar och är extra viktig för de grupper där rörelsefriheten är begränsad så som hos mindre barn och äldre. Utgör en viktig miljö för såväl rekreation som naturupplevelser och social samvaro.

Fickpark

Mindre park eller plats med sittplats och planteringar.


För att se var alla Mölndals stads parker finns kan du använda kartan.

Du kanske är intresserad av stadsparken eller någon av våra stadsdelsparker Bifrostparken, Gastorpsparken, Hulelyckans park, Kyrkängsparken, Lindome centrum­park, Stensjöparken, Våmmedals­parken eller Åbybergsparken.

Aktivitetsboxar

På några platser finns det akti­vitets­boxar från Piffl. Det är bra boxar där du lånar lek- eller sportutrustning för din tid i par­ken eller näridrottsplatsen.

Parkskötsel

Parkskötsel innebär till exem­pel träd­vård, att sköta och vårda stadens blomsterplante­ringar, rensa ogräs, sköta buskar och häckar, klippa gräs och ängar samt att tömma pappers­korgar och städa.

Utöver den årliga grundlägg­ande skötseln gör vi också göra andra åtgär­der, till exempel gallring och beskärning av buskage, dränering av gräs­mattor, återplantering av träd och buskar som dött, lagning av utrustning med mera.

Giftfri ogräsbekämpning

Mölndals stad använder sig av salt­lake för ogräsbekämpning i parker och på allmänna ytor som grus­gångar. Du ser det genom att laken syns som vit beläggning.

Så klipper vi gräset

I kommunen finns flera olika typer av gräs- och slåtterytor som klipps på olika sätt. En park kan vara indelad i flera områden där olika delar har olika höjd på gräset.

En grön gräsmatta som är klippt i olika nivåer. Ett par träd växer.

Exempel på gräsklippning där en del är klippt och området längre in har högre gräs.

Gräsmattor

Vi använder oss två olika klasser för klippning av gräs­mattor.

  • På lekplatser, bollplaner, fin­parker och gårdar på grupp­boenden, skolor och förskolor får gräset bli högst 8 centimeter högt. Det innebär att gräset klipps ungefär en gång i veckan under säsong.
  • På bruksytor och trafik­grönytor får gräset bli högst 16 centimeter högt. Det innebär att det klipps ungefär varannan eller var tredje vecka.

Slåtterytor

Slåtterytor slås antingen en, två eller fyra gånger per säsong beroende på plats och om gräset får ligga kvar eller tas bort.

  • På vistelseängar, sikt­skymmande ytor i kors­ningar och centrala trafik­ytor slås gräset fyra gånger per år. Det sker normalt 15–30 maj, 1–15 juli, 15–31 augusti och 1–15 oktober.
  • I vägdiken och bäckslänter slås gräset två gånger per år. Det sker normalt under juni och september.
  • På ytor som vi håller öppna från sly slås gräset en gång per år. Det sker normalt under augusti.
  • Ängar slås en gång per år med skärande redskap, det sker under augusti. Klippet får ligga kvar några dagar för att släppa ifrån sig frö och samlas sen upp.

Ängsmarker och gräsomställning

Sedan 2018 jobbar Mölndals stad för att få en större variation av gräsytor. Kort gräs där det verkligen behövs, högre gräs där det är möjligt och mer blommande ängar för att gynna hotade insekter som bin och fjärilar. Arbetet fortsätter och varje år klassar vi om mer kortklippt gräs till högre gräs och äng.

Blommande ängsmark kan skapas på två sätt, genom ändrad skötsel eller genom anläggningsarbete.

  • Ändrad skötsel innebär att hitta torra och soliga gräsytor där ängsblommor kan trivas. Gräset slås en gång på sommaren och näringen i marken utar­mas genom att klippet tas bort. Det tar tid innan blom­ningen kommer i gång men det var så ängs­marker bildades förr i tiden.
  • En snabbare men mer arbets­krävande och kost­sam metod är att byta ut jorden till näringsfattig sandblandad jord och så ängs­frön eller plantera ängsplantor.

Det finns 2023 cirka 131 500 kvadrat­meter äng i Mölndals parkområden.

Död ved / Faunadepåer

När vi röjer och sköter om naturmark lämnar vi död ved på marken, det blir fauna­depåer som fungerar som föda och boplats för många insekter. En viktig del för den biologiska mångfalden.

Det finns ett skötselprogram som beskriver hur arbetet med park­skötsel ska gå till. Där beskrivs till exempel hur ofta ogräs ska rensas i buskage, hur häckar ska klippas och att det är skillnad på gräsklippning på lekplatser och i parker samt på slåtter av diken och ängar.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad