Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Parker

Mölndals stads parker är medborgarnas gröna rum för lek, rekreation och motion. Parkerna är i ständig förändring med årstiderna och över dygnet. Hit kan du komma för en stunds avkoppling när du vill njuta av grönska och blommor.

Ängsmark i Kulparken på Södra Ågatan.

Parkskötsel

Tekniska förvaltningen sköter stadens parker och allmänna ytor i egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer.

Arbetet innebär till exempel trädvård, att sköta och vårda stadens blomsterplanteringar, buskar och häckar, klippa gräs samt att tömma papperskorgar och städa. Det handlar också om att skapa ängsmarker.

Det finns ett skötselprogram som beskriver hur arbetet ska gå till. Där beskrivs till exempel hur ofta ogräs ska rensas i buskage, hur häckar ska klippas och att det är skillnad på gräsklippning på lekplatser och i parker samt på slåtter av diken och ängar. Läs mer i Mölndals parkskötselprogramPDF.

Mölndals stad har även en GrönplanPDF, som beskriver hur vi utvecklar de gröna områdena i staden.

Utöver den årliga grundläggande skötseln behöver också andra åtgärder utföras till exempel gallring och beskärning av buskage, dränering av gräsmattor, återplantering av träd och buskar som dött, lagning av utrustning med mera.

För att se de olika parkytorna som finns i Mölndals stad och hur de ska skötas kan du använda Mölndalskartan.

Vi skapar ängsmarker

På platser där det är torrt och soligt försöker vi anlägga ängsmark. Det gör vi genom att låta gräset växa och sedan slå det en gång mitt i sommaren och ta bort det slagna/klippta gräset. Det är en metod som tar tid men är det sätt som ängsmarker utvecklats tidigare. Det här gör vi på gräsytor som inte används för vistelse idag.

Vid anläggningsarbeten ser vi om det passar att anlägga ängsmark genom att byta jord och så ängsfrön.

Död ved / Faunadepåer

När vi röjer och sköter om naturmark lämnar vi död ved på marken, det blir faunadepåer som fungerar som föda och boplats för många insekter.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-21 15.32