Vattenvård

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv på vår planet. God vattenkvalitet är viktigt. Vattendirektivet är utgångspunkten för Mölndals stads vattenarbete.

En gul skylt med information om vattenskyddsområde. På skylten står "Rådasjön, Vattenskyddsområde, Vid olycka ring 112. Water protection area, at anaccident call 112".

Vattendirektiv och vattenförvaltning

Mölndals stad och alla andra kommuner i Sverige arbetar efter EU:s vattendirektiv för att nå god vattenstatus i alla sjöar, vattendrag, kustnära vatten och grundvatten. Vattendirektivet har lyfts in i lagstiftningen via till exempel miljöbalken men även genom en särskild vattenförvaltningsförordning.

Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt där Mölndal ingår i Västerhavets vattendistrikt där Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndighet. Vattenmyndigheterna arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. Vattenmyndigheterna tar fram miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som ska följas av myndigheter och kommuner för att nå målen om god vattenstatus.

Vattenförekomster i Mölndal

Inom Mölndal finns det enligt VISS, Länsstyrelsernas databas och GIS-verktyg, 33 stycken vattenförekomster. Av dessa är fem grundvattenförekomster, 11 sjöar och 17 vattendrag. Det innefattar bland annat avrinningsområden för Göta älv (Mölndalsån och Kålleredsbäcken) och Kungsbackaån.

Vattenråd och vattenvårdsförbund

De flesta avrinningsområdena har ett vattenråd eller vattenvårdsförbund. De ska ska verka för att Miljökvalitetsnormerna inom området uppnås och säkerställs samt att åtgärder vidtas för detta. Vattenråden bevakar även vad som sker inom avrinningsområdet där det finns en risk för negativ påverkan.

Mölndals stad är medlemmar i följande vattenvårdsförbund och vattenråd:

Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde finns till för att skydda en dricksvattentäkt. Inom Mölndals kommun finns det flera vattenskyddsområden.

Hur mår våra vatten?

Av de 33 vattenförekomster som helt eller delvis ligger i Mölndal är statusen god för 10 av dessa. Det innebär att kommunen tillsammans med andra har ansvar för att statusen inte försämras.

För de 23 vattenförekomster som inte har god status krävs åtgärder:

 • att minska påverkan av näringsämnen från tex avlopp, trafikdagvatten och jordbruk.
 • att återställa naturen efter tidigare påverkan som lett till försurning genom kalkningsåtgärder som Länsstyrelsen utför.
 • sanera förorenade områden och sediment efter utsläpp från tidigare miljöfarliga verksamheter.
 • att om möjligt återställa vattendrag och intilliggande kantzon till naturliga förhållanden.
 • att åtgärda vandringshinder eller andra anläggningar som förhindrar passage och om det inte är möjligt göra en parallell vattenväg tex en fisktrappa.

Sök efter mer information om statusen på vattenförekomsterna:

Planering för åtgärder

För att kunna avgöra vilka praktiska åtgärder som behövs i olika vatten gör vi inventeringar och bedömningar av lämpliga åtgärder för att vattendrag ska uppnå beslutade miljökvalitetsnormer (MKN). Det presenteras i åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet ska vara ett underlag till fysisk planering och bedömning av miljötillsyn samt inför prioritering och anläggande av exempelvis nya våtmarker inom tillrinningsområdet. Åtgärderna är tillexempel av typ utrivning av vandringshinder, anlägga våtmarker och dagvattendammar samt biotopvård längs vattendragen.

Kommunfullmäktige har antagit en åtgärdsplan för stadens interna arbete med åtgärder inom vattenförvaltning som säger att staden bland annat ska:

 • Åtgärda vandringshinder vid vägar där staden är väghållare eller medlemmar i samfällighet
 • Använda lokala åtgärdsprogram som underlag i fysisk planering och ärendehandläggning
 • Säkerställa att MKN-bedömningar görs i dagvattenutredningar inom detaljplaner.
 • Utföra åtgärder för att minska risker på vattentäkten som kan vidtas där staden har ansvaret.
 • Informera markägare om vad man kan bidra med för att minska påverkan på vatten

Åtgärder som Mölndal har gjort

 • Mölndals stad har bland annat gjort ett tvåstegsdike i Skäggered och anlagt våtmark i Lindome.
 • Byggt en fiskväg förbi Stensjö dämme. Detta ingår i Mölndals stads arbete med att vidta åtgärder för minskad risk för översvämning av Mölndalsån, men även för att förbättra vattenmiljön och den ekologiska statusen i Mölndalsån så att miljökvalitetsnormen kan uppnås.
 • Vi arbetar med Vatten och avlopp i omvandlingsområden, VAIO, som ett sätt att minska utsläpp till vatten och därigenom nå miljökvalitetsnormerna. Det genom att bygga ut dricks- och spillvattensledningar i områden som fått fler året-runt boenden och tidigare haft eget avlopp.

Relaterad infromation

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad