Träd

Vill du ta ner ett träd på kommunens eller någon annans mark ska du först ha tillstånd. Träd på din fastighet är ditt ansvar men felanmäl farliga träd på kommunens mark. Träd är viktiga för biologisk mångfald och för att ta hand om till exempel regnvatten.

Fäll inga träd på någon annans mark innan du har fått tillstånd av markägaren. Var försiktig när du fäller träd så du inte skadar person eller sak.

Skadade och farliga träd

Träd på stadens mark som kan orsaka en akut fara tar vi ner så fort som möjligt, när som helst under året. Träd som vi inte bedömer utgör en akut risk tar vi ned under vintersäsongen så att inte djurlivet påverkas.

Anmäl farliga eller skadade träd

Sjuka, döda, nedblåsta eller skadade träd på kommunens mark (till exempel parker, motionsspår, vid de flesta gator med mera) anmäler du till Kontaktcenter Mölndal via:

Är ett träd på din fastighet farligt eller skadat är det du själv som ska ta hand om det. Är det på någon annans mark vänder du dig till den fastighetsägaren, kommunen tar inte hand om träd på andras mark.

 • Träd som blåst ner på Trafikverkets vägar anmäler du i första hand till Trafikverket.

Ansökan om trädfällning på kommunal mark

Om du vill ta ner ett träd som står på kommunens mark ska du ansöka om att själv få ta ner trädet via vår e-tjänst:

Alla ansökningar bedöms av kommunen på ett likvärdigt sätt och du måste invänta svar innan du gör eventuell åtgärd. Oavsett anledningen till att du vill ta ned träd måste det finnas skäl för staden att godkänna nedtagningen. Skäl till att vi godkänner ansökan om nedtagning av träd kan vara:

 • att det gynnar naturvärden eller
 • att det gynnar sociala värden.

Läs mer genom att fälla ut villkor för tillstånd till trädfällning nedan

Mölndals stad polisanmäler alltid om någon tar ner träd från vår mark utan vårt tillstånd.

Att ett träd skuggar, påverkar utsikten, fäller löv, barr, kvistar eller frön på privat mark eller stör paraboler eller annan teknisk utrustning är inte ett tillräckligt motiv till att ta ner träd på stadens mark.

 • Nedtagning av träd nära vattendrag godkänns sällan, då det kan påverka markstabiliteten.
 • Toppkapning eller annan typ av stympning av träd utförs eller godkänns i regel aldrig.

Villkor för tillstånd trädfällning kommunens mark

Dessa villkor gäller om du får tillstånd att fälla träd på kommunens mark.

 1. Eventuellt tillstånd kommer att gälla under tre månader från den dag Mölndals stad gett tillstånd via E-tjänsten. Tillståndet upphör att gälla om fällning av träd ej är vidtagen under den tid som tillståndet gäller.
 2. Sökanden åtar sig att informera grannarna om när åtgärden påbörjas.
 3. Åtgärden ska utföras med stor försiktighet och med hänsyn till närboende och allmänhet. Åverkan på andra, enligt tillståndet ej beskrivna träd, är inte tillåtet.
 4. Sökanden förbinder sig att uppdra åt ett företag med erfarenhet av trädfällning att utföra arbetet. Företaget ska ha F-skattsedel och gällande ansvarsförsäkring. Sökanden står för samtliga kostnader förknippade med åtgärden, såsom kostnaderna för fällning, bortforsling, städning etc.
 5. Åtgärden utförs på sökandens ansvar och risk. Sökanden svarar för eventuella skador eller kostnader som orsakas på grund av åtgärden, även innefattande skador på tredje man. Kommunen ska hållas skadeslös.
 6. Sökanden ansvarar för att åtgärden ska vara avslutad, virke bortforslat och platsen städad senast vid tidpunkten för tillståndets upphörande enligt punkt 1. Om städning och borttransport inte utförs inom den överenskomna tiden har kommunen rätt att utföra arbetet på sökandens bekostnad.
 7. Sökanden ansvarar för att inhämta andra nödvändiga myndighetstillstånd i de fall det krävs.
 8. Träd får inte fällas under tid som räknas som fåglars häckningsperiod, det vill säga 1 april till 31 juli.

Trädfällning på din egen mark

Om du vill ta ner ett träd på någon annan privatpersons mark, ska du inte ansöka hos Mölndals stad, då ska du kontakta den fastighetsägaren istället.

Tar du ner träd på din mark behöver du iaktta försiktighetsåtgärder så du inte skadar byggnader eller personer. Anlita helst ett företag som är experter på trädfällning.

Träd är viktiga

Träd är viktiga på flera sätt och levererar ett flertal ekosystemtjänster. Bland annat utjämnar träd temperaturen, renar luften, tar hand om dagvatten och bidrar till en rik biologisk mångfald. De är också hem för fåglar och andra djur. Träd är också viktiga för människors välmående och hälsa.

Vissa träd är extra viktiga och har ett högre skydd än andra. Det kan vara alléträd som är biotopskyddade. Det finns även träd som klassas som särskilt skyddsvärda träd, till exempel jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd.

Generellt om kommunens trädvård

Ibland behöver vi ta ner träd på vår kommunala mark. Anledningar att träd blir nedtagna kan vara:

 • Trädet utgör risk/fara för person eller egendom.
 • Trädet har så pass nedsatt kondition att det anses farligt och problemet inte kan bli åtgärdat genom beskärning.
 • Trädet gallras för att gynna omgivande träds utveckling.
 • För att föryngra beståndet.
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.
 • Kommunen som fastighetsägare säljer mark för exploatering.
 • Träden ska säljas som resurs (trä, massa etcetera).

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad