Träd

Vill du ta ner ett träd på kommunens mark ska du först ha tillstånd. Ta aldrig ner träd på någon annans fastighet utan tillstånd. Träd är viktiga för biologisk mångfald och för att ta hand om till exempel regnvatten.

Skadade och farliga träd

Mölndals stad fäller normalt träd på stadens mark under vintersäsongen, som en del av vår naturvård. Träd på vår mark som kan orsaka en akut fara tar vi ner så fort som möjligt, när som helst under året.

Om du ser ett sjukt, dött eller skadat träd på kommunens mark som riskerar att skada person eller egendom anmäl det till oss:

 • i första hand via vårt synpunktshanteringssystem eller
 • via Kontaktcenter Mölndal 031- 315 10 00.
 • Har ett träd ramlat ner på en gata på grund av t.ex. blåst, ring in och anmäl det till 031- 315 10 00, du kan ringa dygnet runt.

Är ett träd på din fastighet eller tomt farligt eller skadat är det du själv som ska ta hand om det. Är det på någon annans mark vänder du dig till fastighetsägaren.

Ansökan om trädfällning på kommunal mark

Fäll inga träd på någon annans mark innan du har fått tillstånd av markägaren. Om du tar ner träd på kommunal eller annans mark utan godkännande kan det bedömas som egenmäktigt förfarande. Mölndals stad polisanmäler alltid om någon tar ner träd från vår mark utan tillstånd.

Om du vill ta ner ett träd som står på kommunens mark ska du ansöka om att själv få ta ner trädet via:

Alla ansökningar bedöms av kommunen på ett likvärdigt sätt och du måste invänta svar innan eventuell åtgärd görs.

Om du vill ta ner ett träd på någon privat mark, ska du inte ansöka hos Mölndals stad, då ska du kontakta den fastighetsägaren istället.

Generellt om nedtagning av träd

Även om träden är viktiga behöver vi ibland ta ner träd. Anledningar att träd blir nedtagna kan vara:

 • Trädet utgör risk/fara för person eller egendom.
 • Trädet har så pass nedsatt kondition att det anses farligt och problemet inte kan bli åtgärdat genom beskärning.
 • Trädet gallras för att gynna omgivande träds utveckling.
 • För att föryngra beståndet.
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.

Att ett träd skuggar, påverkar utsikten, fäller löv, barr eller frön på privat mark eller stör paraboler eller annan teknisk utrustning är inte ett tillräckligt motiv till att ta ner träd på kommunens mark.

Vi är också väldigt restriktiva med att ta ner träd nära våra vattendrag. Det kan ge problem med markstabilitet i området. Dessa träd är ofta viktiga med tanke på den biologiska mångfalden. Mölndals stad fäller aldrig samtliga träd inom ett område och vi tillåter aldrig toppkapning eller någon annan typ av stympning av träd.

 1. Eventuellt tillstånd kommer att gälla under tre månader från den dag Mölndals stad gett tillstånd via E-tjänsten. Tillståndet upphör att gälla om fällning av träd ej är vidtagen under den tid som tillståndet gäller.
 2. Sökanden åtar sig att informera grannarna om när åtgärden påbörjas.
 3. Åtgärden ska utföras med stor försiktighet och med hänsyn till närboende och allmänhet. Åverkan på andra, enligt tillståndet ej beskrivna träd, är inte tillåtet.
 4. Sökanden förbinder sig att uppdra åt ett företag med erfarenhet av trädfällning att utföra arbetet. Företaget ska ha F-skattsedel och gällande ansvarsförsäkring. Sökanden står för samtliga kostnader förknippade med åtgärden, såsom kostnaderna för fällning, bortforsling, städning etc.
 5. Åtgärden utförs på sökandens ansvar och risk. Sökanden svarar för eventuella skador eller kostnader som orsakas på grund av åtgärden, även innefattande skador på tredje man. Kommunen ska hållas skadeslös.
 6. Sökanden ansvarar för att åtgärden ska vara avslutad, virke bortforslat och platsen städad senast vid tidpunkten för tillståndets upphörande enligt punkt 1. Om städning och borttransport inte utförs inom den överenskomna tiden har kommunen rätt att utföra arbetet på sökandens bekostnad.
 7. Sökanden ansvarar för att inhämta andra nödvändiga myndighetstillstånd i de fall det krävs.
 8. Träd får inte fällas under tid som räknas som fåglars häckningsperiod, det vill säga 1 april till 31 juli.

Träden är värdefulla

Träd är viktiga på flera sätt och levererar ett flertal ekosystemtjänster. Bland annat utjämnar träd temperaturen, renar luften, tar hand om dagvatten och bidrar till en rik biologisk mångfald.

Träd är också viktiga för människors välmående och hälsa. Vissa träd har ett högre skydd än andra. Vissa träd är utpekade som alléträd och är då biotopskyddade träd. Det finns också en speciell grupp träd som ingår i begreppet Särskilt skyddsvärda träd; jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd. Eftersom träden är så viktiga är Mölndals stad återhållsam med att fälla träd.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad