Forsåker, Östra delen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra blandstad av det före detta pappersbruksområdet (”Papyrus”).

Planområdet är ca 22 hektar stort. Huvuddelen av området ägs av kommunala Mölndala fastighets AB medan allmän plats och skolmark i ytterkanterna ägs av Mölndals stad. I anslutning till Kvarnbygatan ägs viss mark av Mölndalsbostäder AB och Frälsningsarmén. I norr ägs en mindre del av planerad gatumark av AB Göteborgs Hyreshus. Omfattande delar av det som idag är kvartersmark kan komma att tas i anspråk som allmän plats.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringen av det före detta pappersbruksområdet (”Papyrus”) med omnejd till blandstad med den historiska miljön och Mölndalsån som karaktärsbärande egenskaper. Ett planprogram för området godkändes av kommunfullmäktige 2016-02-24 och finns tillgängligt på stadens hemsida. Detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram inför samrådet.

Programförslaget överensstämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång.

Vad händer nu?

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 4 maj - 16 juni 2017. Nu sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

 

Kontakt

Björn Winstrand
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
031-315 14 19
bjorn.winstrand@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad