Kållered centrum

Detaljplanen syftar till att förtäta och utveckla vid Kållered centrum.

Planområdet är cirka 12 hektar stort.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till förtätning med bostäder utmed Streteredsvägen och Våmmedalsvägen i Kållered. Planförslaget innebär en utbyggnad av ca 350 – 450 st. lägenheter. Skolor och förskolor inom planområdet ges en utökad byggrätt och planförslaget innehåller också två parkområden.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Vad händer nu?

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 10 juli 2019.
  • Bebyggelse
    Exploatering och utbyggnad i området kommer att börja våren 2021.
  • Byggherre
    Skandia Fastigheter, Mölndalsbostäder, Victoria Park och Husvärden

För att läsa mer om vad som händer just nu med arbetet att bygga, klicka på plusset bredvid Bygginformation nedan.

Först ut att bygga är Mölndals stad som ska åtgärda kommunala gator, parkmark samt vatten- och avlopp (VA). Samtidigt läggs fjärrvärme, el och fiber. Byggnationen sker i olika etapper.

Aktuella trafikstörningar

11 maj till 30 juni kommer Våmmedalsvägen att vara avstängd. Trafiken hänvisas via tillfällig väg på Hagabäcksleden. Gångtunneln under Streteredsvägen är avstängd och gående hänvisas till övergångsställen vid Olas väg eller vid Kållered station.

Vecka 22 - Streteredsvägen är avstängd i höjd med Brattåsparken. Trafik hänvisas via Östra Lindomevägen och Gamla riksvägen. Några busshållplatser är avstängda och bussen vänder via Bäckvägen. Sök din resa hos Västtrafik.

Tips: Du vet väl att du kan följa Göteborgstrafiken på trafiken.nu.

Se mer i Informationsblad maj gatuarbeten Våmmedalsvägen och StreteredsvägenPDF.

Byggetapp 1 och 2

Vi kommer att flytta del av Våmmedalsvägen något söderut, bygga om kommunala tvärgator samt anpassa p-platser. Vi kommer att gräva ner VA-ledningar och bygga VA-serviser för de nya husen. Det som kallas Triangelparken rustar vi upp och den ska fungera som dagvattenmagasin.

Hållplats Brattåsskolan

Vi bygger om och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen Brattåsskolan, läge A och B.

Trafikstörningar

Våmmedalsvägen och Streteredsvägen (fram till Olas väg) påverkas och trafikstörningar kan uppstå. Följ hänvisningsskyltar på plats och om möjligt välj andra vägar.

Risk för buller

Vårt arbete sker dagtid och det kan förekomma buller.

Tidplan

Etapp 1: Vår - Sommar 2021
Etapp 2: Höst - Vinter 2021

Arbetet med gator och ledningar startar i början av mars. Tiderna är preliminära och kan förändras bland annat på grund av vädret.

Etapp 3

Under etapp 3 kommer vi bygga gång- och cykelbana samt parkeringar längs med södra sidan av Streteredsvägen. Det sker efter att husen är färdigbyggda.

Karta över Mölndals stads arbete nedan.

Karta över Kållered C med text om olika byggetapper. etapp 1 vår-sommar 2021, etapp 2 höst-vinter 2021.

Ladda ner informationsmaterial

Informationsbrev boende mars 2021.PDF

Informationsblad maj gatuarbeten Våmmedalsvägen och StreteredsvägenPDF.

Lägenhetsinformation med mera

Information kring nya lägenheter finns hos exploatörernas webbplatser:

Skandia fastigheter om Kållered centrum

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad