Ekåsens koloniområde, del av Tållered 1:8

Detaljplanen syftar till att på ett tydligt sätt reglera ett befintligt koloniområde.

Planområdet är beläget i sydvästra Kållered cirka sju kilometer söder om Mölndals innerstad och omfattar ca 50 000 kvm. Marken inom planområdet ägs av Mölndals stad.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att på ett tydligt sätt reglera ett befintligt koloniområde som idag omfattas av områdesbestämmelser. Planförslaget innebär inte att några nya byggrätter tillkommer utan säkerställer befintlig bebyggelse med enhetliga bestämmelser för att bevara områdets karaktär, att underlätta vid framtida bygglovsgivning samt säkerställa utryckningsfordons möjlighet att verka i området genom en mindre breddning av vägarna i området. Lotterna kommer erbjudas till försäljning till medlemmarna i Mölndals koloniträdgårdsförening Ekåsen.

Vad händer nu?

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 24 augusti – 21 september 2017. Nu sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.

Komplettering av underlaget pågår inför granskning, inte minst behövs noggrann utredning av ledningsnätet för att säkerställa nödvändiga dagvattenfunktioner. Tanken är att granskning ska kunna genomföras under vintern och att planen kan antas under våren 2020.

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_samråd.pdf 2 MB 2017-08-24 07.24
Plankarta_samråd.pdf 1.8 MB 2017-08-24 07.24
Illustrationskarta_samråd.pdf 1.6 MB 2017-08-24 07.24

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning.pdf 1.1 MB 2017-08-24 07.25
Geoteknisk utredning.pdf 11.8 MB 2017-08-24 07.25
Markteknisk undersökning.pdf 11.5 MB 2017-08-24 07.25
Trafikutredning.pdf 3.6 MB 2017-08-24 07.25
VA- och Dagvattenutredning.pdf 5.3 MB 2017-08-24 07.29

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-11 15.33