Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Färgaren 34 och 35 - utökning av byggrätt

Detaljplanen syftar till att utöka byggrätt.

 

Planområdet ligger i Krokslätt, Mölndal och består i huvudsak av de två fastigheterna Färgaren 34 och 35 som idag utgörs av en villatomt, samt en remsa allmän plats GATA. Planområdet omfattar ca 814 m2 varav ca 749 m2 är kvartersmark. Marken inom planområdet ägs i huvudsak av privat fastighetsägare och Mölndals stad.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av byggrätten genom att justera gräns för så kallad prickmark (mark som inte får bebyggas) för att möjliggöra en utbyggnad av befintlig huvudbyggnad åt öster.

I april 2018 har en sammanläggning av de två fastigheterna Färgaren 34 och 35 skett och fått det nya namnet Färgaren 31 (akt 1481K-2018/16). Efter samrådet har planbeskrivningen förtydligats kring de geotekniska förutsättningarna. Plankartan har reviderats med en utökad utfartsförbudsgräns längs med fastighetens gräns mot Soltorpsgatan och en utökad plangräns med ett tillägg av gatumark på grund av utfartsförbudet. I övrigt har mindre redaktionella ändringar gjorts. Efter granskning har planförslaget ej ändrats.

Kommunfullmäktige i Mölndals stad beslutade den 20 juni 2018 § 98, att anta detaljplan för Färgaren 34 och 35 (numera Färgaren 31), upprättad 2018-05-08. Länsstyrelsen beslutade den 6 juli 2018 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga andra överklaganden har inkommit.

Vad händer nu?

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 21 juli 2018.

Projektets status i planprocessen

Byggnationsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-08-28 10.49