Delbanco 1

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag till detaljplan för bostäder inom fastigheten Delbanco 1 i Enerbacken i Mölndal.

Delbanco 1 illustrationskarta av Radar

Illustrationskarta Delbanco 1. Bild av Radar.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra komplettering av befintlig bostadsbebyggelse inom fastigheten Delbanco 1 med två nya flerbostadshus. Planförslaget innebär ett tillskott på ca 50 lägenheter.

Planområdet är beläget vid Delbancogatan i Enerbacken cirka en kilometer nordost om Mölndals innerstad. En mindre del av fastigheten Delbanco 1 föreslås som allmän plats och avses lösas in av staden.  Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget behandlades av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott den 15 oktober 2019. Utskottet beslutade att godkänna planförslaget och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Detaljplanen godkännandes av kommunstyrelsen den 30 oktober 2019 och antogs av kommunfullmäktige den 20 november 2019.

Detaljplanen har överklagats och överlämnats till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 juli 2020 att avslå överklagandena. Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Projektets status i planprocessen

Antagande i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Lisa Östman
Planchef
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 57
elisabeth.ostman@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-21 10.36