Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Delbanco 1

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag till detaljplan för bostäder inom fastigheten Delbanco 1 i Enerbacken i Mölndal.

Delbanco 1 illustrationskarta av Radar

Illustrationskarta Delbanco 1. Bild av Radar.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra komplettering av befintlig bostadsbebyggelse inom fastigheten Delbanco 1 med två nya flerbostadshus. Planförslaget innebär ett tillskott på ca 50 lägenheter.

Planområdet är beläget vid Delbancogatan i Enerbacken cirka en kilometer nordost om Mölndals innerstad. En mindre del av fastigheten Delbanco 1 föreslås som allmän plats och avses lösas in av staden.  Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 31 maj t o m 5 juli 2019. Inkomna yttranden och skrivelser har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott beslutade den 15 oktober att godkänna planförslaget och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Detaljplanen behandlas i kommunstyrelsen den 30 oktober och i kommunfullmäktige för antagande den 20 november 2019.

Projektets status i planprocessen

Inför antagande i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Lisa Östman
Planchef
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 57
elisabeth.ostman@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-23 08.13