Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Mölndals innerstad, kv Kungsfisken

Detaljplanen utgör en del i den övergripande idén om att långsiktigt utveckla Mölndals innerstad där ambitionen är att förstärka och förtäta i centrala lägen. Utemiljön med gator, platser och stråk rustas upp samtidigt som delar av den befintliga bebyggelsen renoveras eller ersätts för att anpassas till dagens behov.

White arkitekter (visualisering Tomorrow)

Planområdet ligger i Mölndals innerstad, invid Mölndalsbro. Planförslaget medger en större kontorsutbyggnad i den del av planområdet som idag är obebyggt, här medges upp till 17 våningar.

Vad innebär planförslaget?

Den del av kvarteret som ansluter till det offentliga rummet ska huvudsakligen innehålla butiker eller andra publika verksamheter. Byggnaderna i den södra delen av kvarteret dockar an till Mölndalsbro, i kvarteret inryms ett parkeringsdäck som nås via bron. Området under bron ingår också i detaljplanen och föreslås få en ny utformning som syftar till att skapa ett tryggt och trivsamt stadsrum.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då planen kan vara av betydande intresse för allmänheten (PBL 5 kap, 7 §).

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2006 samt den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång från 2017.

Vad händer nu?

Rubricerad detaljplan har vunnit laga kraft den 6 juni 2019.


Projektets status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen


Här kan du läsa mer om planprocessen.

Mölndals innerstad kommer de närmaste åren att genomgå en modernisering. Klicka HÄR för att läsa om hela omvandlingen. 

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-12 14.44