Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Stiernhielm 6 och 7 m.fl.

Detaljplanen syftar till att skapa bostäder och möjliggöra verksamheter inom fastigheterna Stiernhielm 6, 7 m.fl.

Illustration av Stiernhielm 6 och 7

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen för fastigheterna Stiernhielm 6 och 7 är att möjliggöra för cirka 250 nya bostäder, med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningarna mot Bifrostgatan, samt en utökad byggrätt om cirka 3,500 kvm för befintlig kontors- och vårdverksamhet. Planförslaget innebär även att Bifrostgatan byggs om från transportled till stadsgata. Detaljplanen syftar även till att genomföra en fastighetsreglering för fastigheterna Bosgården 1:36 och 1:39

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Mölndal direkt söder om naturreservatet Safjället cirka en kilometer norr om Mölndals innerstad. I söder gränsar planområdet till Bifrostgatan, i norr till Wallinsgatan samt småhusbebyggelse och i väster till flerbostadshus i upp till sex våningar.

Vad händer nu?


Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 19 april 2018 till den 17 maj 2018. Nu sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.

 

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen


Här kan du läsa mer om planprocessen.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 901 kB 2018-04-18 15.08
Planbeskrivning.pdf 4.8 MB 2018-04-18 15.08
Illustrationer.pdf 7.3 MB 2018-04-18 15.08

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 287.2 kB 2018-04-18 15.09
Bullerutredning.pdf 1.1 MB 2018-04-18 15.09
Dagvattenutredning.pdf 8.9 MB 2018-04-18 15.09
Geoteknisk utredning.pdf 2.1 MB 2018-04-18 15.09
Miljöteknisk markundersökning.pdf 2.2 MB 2018-04-18 15.09
Solstudie.pdf 3.6 MB 2018-04-18 15.09
Trafikutredning.pdf 4.3 MB 2018-04-18 15.09
Vibrationsutredning.pdf 2.1 MB 2018-04-18 15.09
Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys.pdf 2.1 MB 2018-04-18 15.14
PM Geoteknisk utredning.pdf 833.5 kB 2018-05-07 08.51

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-25 13.22