Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Stiernhielm 6 och 7 m.fl.

Detaljplanen syftar till att skapa bostäder och möjliggöra verksamheter inom fastigheterna Stiernhielm 6, 7 m.fl.

Illustration: Vy från väster, Bifrostgatan, av Semrén och Månsson


Planområdet är beläget mellan Bifrostgatan och Wallinsgatan, cirka en kilometer norr om Mölndals innerstad. I området finns en byggnad för kontors- och vårdverksamhet, markparkering samt ett mindre grönområde.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 250 lägenheter samt utökad byggrätt för kontors- och vårdändamål. Bifrostgatan föreslås samtidigt få en ändrad karaktär från transportled till stadsgata med ny anslutning mot Wallinsgatan. Detaljplanen syftar även till att genomföra en fastighetsreglering för fastigheterna Bosgården 1:36 och 1:39.

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen (ÖP 06). Viss yta redovisad som verksamhetsmark planeras som bostäder.

Vad händer nu?

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 26 september t.o.m. 24 oktober 2019. Nu arbetar man med att sammanställa alla inkomna synpunkter.

Projektets status i planprocessen

Inför antagande i planprocessen


Här kan du läsa mer om planprocessen.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 820.6 kB 2019-09-25 15.31
Planbeskrivning.pdf 7 MB 2019-09-25 15.31
Illustrationsplan.pdf 18.3 MB 2019-09-25 15.31
Samrådsredogörelse.pdf 550.9 kB 2019-09-25 15.31

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning.pdf 1.1 MB 2019-09-25 15.32
Dagvattenutredning.pdf 6.4 MB 2019-09-25 15.32
Geoteknisk utredning.pdf 1.9 MB 2019-09-25 15.32
Miljöteknisk markundersökning.pdf 2.2 MB 2019-09-25 15.32
MUR_Geoteknik.pdf 2.1 MB 2019-09-25 15.32
Skyfallsutredning.pdf 2.1 MB 2019-09-25 15.32
Social- och barnkonsekvensanalys.pdf 3.9 MB 2019-09-25 15.32
Solstudie.pdf 3.6 MB 2019-09-25 15.32
Trafiktredning.pdf 6.8 MB 2019-09-25 15.32
Vibrationsutredning.pdf 2.1 MB 2019-09-25 15.32

Kontakt

Björn Winstrand
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
031-315 14 19
bjorn.winstrand@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-25 12.57