Stiernhielm 6 och 7 m.fl.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för nya bostäder och möjliggöra verksamheter inom fastigheterna Stiernhielm 6, 7 m.fl.

Illustration: Vy från väster, Bifrostgatan, av Semrén och Månsson


Planområdet är beläget mellan Bifrostgatan och Wallinsgatan, cirka en kilometer norr om Mölndals innerstad. I området finns en byggnad för kontors- och vårdverksamhet, markparkering samt ett mindre grönområde.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 250 lägenheter samt utökad byggrätt för kontors- och vårdändamål. Bifrostgatan föreslås samtidigt få en ändrad karaktär från transportled till stadsgata med ny anslutning mot Wallinsgatan. Detaljplanen syftar även till att genomföra en fastighetsreglering för fastigheterna Bosgården 1:36 och 1:39.

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen (ÖP 06). Viss yta redovisad som verksamhetsmark planeras som bostäder.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2020 att anta detaljplanen. Planen har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Projektets status i planprocessen

Antagande i planprocessen


Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad