Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Vinbäret 21

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för uppförandet av ytterligare ett bostadshus.

Illustration Vinbäret 21

Illustration Vinbäret 21


Planområdet ligger i Toltorpsdalen nära kommungränsen till Göteborg.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning från fastigheten Vinbäret 21 för uppförandet av ytterligare ett enbostadshus med angöring från Södermalmsgatan.
Planområdet är beläget i Toltorpsdalen.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Bakgrund

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 1 november 2018 till den 28 november 2018. Inkomna yttranden och skrivelser har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Kommunfullmäktige i Mölndals stad beslutade den 20 februari 2019 att anta detaljplan för Vinbäret 21. Överklagadetiden gick ut den 21 mars 2019 och den har inte överklagats.

Vad händer nu?

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 22 mars 2019.

Projektets status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen

För mer information om planförslaget

  • kontakta Sofia Refsnes tel. 031-315 14 60, e-post: sofia.refsnes@molndal.se

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-02 10.37