Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Citronen 3

Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig kontorsbyggnad med ett flerbostadshus genom att ändra användningen i detaljplan från kontor till bostadsändamål och att tillskapa en gård med vistelseytor för de boende.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget mellan Krokslätt och Toltorpsdalen, cirka 3 kilometer från Mölndals innerstad och består av fastigheten Citronen 3 samt del av Toltorp 1:64. Planområdet avgränsas av Dalgångsgatan i väster och i norr, öster om planområdet finns en gångväg som förbinder Dalgångsgatan med Bigatan.

Vad innebär planförslaget?

  • Planen möjliggör att ett flerbostadshus kan uppföras med en högsta byggnadsarea om 480 m2 längs med Dalgångsgatan.
  • Högsta tillåtna nockhöjd är +74,5 meter. Nockhöjden motsvarar 2,5 våningar vilket är samma höjd som befintlig byggnad
  • Flerbostadshuset ska placeras minst tre meter från fastighetsgräns.
  • Balkonger tillåts skjuta ut över prickad mark mot Dalgångsgatan med 0,5 meter.
  • Komplementbyggnad får uppföras i södra delen av planområdet till en högsta nockhöjd på +67 meter.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget vann laga kraft den 2 oktober.

Projektets status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen

Planhandlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-03 13.48