Västerbergsskolan och Bifrosts förskola m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av verksamhetsanpassade lokaler för ett större antal elever för Västerbergsskolan och Bifrosts förskola samt nybyggnad av en idrottshall. Syftet är också att säkerställa att nya byggnader kan uppföras på ett sätt som tillvaratar platsens kvaliteter med omgivande park och natur och som stärker stråk och kopplingar, så att både skola, förskola och omgivande park och miljöer kan upplevas som trygga och inbjudande platser att vistas på.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i Bifrost i västra Mölndal, cirka 1,5 kilometer från Mölndals innerstad. Planområdet omfattar Västerbergsskolan och Bifrosts förskola, samt del av angränsande Bifrosts stadsdelspark med GC-vägarna Pinnharvsgången och Utsädesgången, del av Pinnharvsgatan och yta för parkering för verksamheternas behov. Planområdet omfattar cirka 68 000 m². Större delen av marken ägs av Mölndals stad.

En mindre del av kvartersmark på fastigheten Pinnharven 1 föreslås tas i anspråk som allmän plats för att möjliggöra en vändplan i slutet av Pinnharvsgatan så att lämning och hämtning av barn kan ske innan GC-vägen Utsädesgången.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget innebär att en ny grundskola, en ny förskola och en fullskalig idrottshall kan uppföras, som ersättning för befintliga skol- och förskolebyggnader som rivs.

Skolan dimensioneras för att kunna utöka sin verksamhet från dagens ca 175 elever till omkring 570 elever i åk F-6 och förskolan ges möjlighet att utöka sin verksamhet från dagens 12 avdelningar till att fullt utbyggd rymma 16 avdelningar. Avsikten är att ny förskola i en första etapp ska uppföras med 14 avdelningar, men ha möjlighet att utöka till 16 avdelningar vid behov. Idrottshallen avses uppföras som en fullskalig idrottshall med måtten 20 x 40 meter. Idrottshallen ska även kunna användas för föreningsverksamhet utanför skoltid och lokal till BK Bifrost avses möjliggöras i anslutning till idrottshallen.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget fanns utställt för granskning under tiden 17 mars – 15 april 2022 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17. Förslaget finns även tillgängligt här på Mölndals stads hemsida, planhandlingar och tillhörande utredningar finns nedan. Nu pågår arbetet med att gå igenom inkomna yttranden och bearbeta förslaget inför antagande.


Projektets status i planprocessen

Inför antagande i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Kontakt

Louise Eiterjord
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 07
louise.eiterjord@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad