Gasellen 27 och 30

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för bostäder på fastigheterna Gasellen 27 och 30, i Krokslätt.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två nya flerbostadshus omfattande totalt ca 60 lägenheter med tillhörande parkering. Den västra byggnaden har sänkts en våning jämfört med samrådsförslaget.

Planområdet är beläget i Krokslätt, drygt 3 km norr om Mölndals innerstad och omfattar fastigheterna Gasellen 27 och 30. Planområdet avgränsas av Kämpegatan i norr och en bergsrygg i söder. Planområdet omfattar ca 4 400 m². Marken ägs av HSB.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Detaljplanen har överklagats och överlämnats till Mark-och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 17 september 2020 att avslå överklagandena. Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Projektets status i planprocessen

Antagande i planprocessen

Planhandlingar

Grundkarta och fastighetsförteckning finns tillgängligt hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Utredningar

Fysisk modell samt film

Utöver planhandlingar och utredningar har exploatören tagit fram en fysisk modell samt en film. Den fysiska modellen fanns utställd under granskningstiden i stadshusets entréhall.

Film: Visionsmaterial inför ny detaljplan

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Öppettider
Besökstid från 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad