Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Gasellen 27 och 30

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för bostäder på fastigheterna Gasellen 27 och 30, i Krokslätt.


Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två nya flerbostadshus omfattande totalt ca 60 lägenheter med tillhörande parkering. Den västra byggnaden har sänkts en våning jämfört med samrådsförslaget.

Planområdet är beläget i Krokslätt, drygt 3 km norr om Mölndals innerstad och omfattar fastigheterna Gasellen 27 och 30. Planområdet avgränsas av Kämpegatan i norr och en bergsrygg i söder. Planområdet omfattar ca 4 400 m2. Marken ägs av HSB.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 16 januari – 7 februari 2020. Inkomna yttranden och skrivelser har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen behandlades av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott den 17 mars 2020. Utskottet beslutade att godkänna planförslaget och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Detaljplanen beräknas komma upp i kommunstyrelsen för godkännande den 8 april 2020 och i kommunfullmäktige för antagande den 22 april 2020.

Projektets status i planprocessen


Inför antagande i planprocessen


Planhandlingar

Grundkarta och fastighetsförteckning finns tillgängligt hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Utredningar

Fysisk modell samt film

Utöver planhandlingar och utredningar har exploatören tagit fram en fysisk modell samt en film. Den fysiska modellen fanns utställd under granskningstiden i stadshusets entréhall.

Film: Visionsmaterial inför ny detaljplan

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-24 12.38