Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Gasellen 27 och 30

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för bostäder på fastigheterna Gasellen 27 och 30, i Krokslätt.


Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två nya flerbostadshus omfattande totalt ca 60 lägenheter med tillhörande parkering. Den västra byggnaden har sänkts en våning jämfört med samrådsförslaget.

Planområdet är beläget i Krokslätt, drygt 3 km norr om Mölndals innerstad och omfattar fastigheterna Gasellen 27 och 30. Planområdet avgränsas av Kämpegatan i norr och en bergsrygg i söder. Planområdet omfattar ca 4 400 m2. Marken ägs av HSB.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 16 januari – 7 februari 2020 i stadshusets entréhall. Förslaget fInns även tillgängligt på Mölndals stadsbibliotek.

Har du synpunkter på planförslaget ska dessa skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 7 februari 2020. Synpunkterna skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
431 82 Mölndals stad

eller mejla till: planexploatering@molndal.se

För mer information om planförslaget

  • besök stadshusets entréhall eller Mölndals stadbibliotek där planförslaget finns utställt.
  • kontakta
    Johan Wiik, 031-315 14 38, johan.wiik@molndal.se
    Lisa Östman, 031-315 14 57, lisa.ostman@molndal.se

Projektets status i planprocessen


Granskningsskede i planprocessen


Planhandlingar

Grundkarta och fastighetsförteckning finns tillgängligt hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Utredningar

Fysisk modell samt film

Utöver planhandlingar och utredningar har exploatören tagit fram en fysisk modell samt en film. Den fysiska modellen finns i stadshusets entréhall.

Film: Visionsmaterial inför ny detaljplan

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-16 15.22