Åbybergsgatan

Den här detaljplanen utgör en del av den övergripande idén om att långsiktigt utveckla hela Mölndals innerstad där ambitionen är att förstärka de centrala kvarteren. Kvarterens gestaltning ska eftersträva ett kontemporärt utryck med hög stadsmässig kvalitet. Lokalgatorna ska inneha gröna inslag med hjälp av regnträdgårdar och intilliggande grönsk­ande förgårdsmark. Gatustrukturen ska upplevas som ett na­turligt tillägg till innerstadens stadsmässiga gatustruktur.

Vad innebär planförslaget?

Förslaget till detaljplan ska möjliggöra uppförande av ca 400 bostäder inom tre bostadskvarter i 5-7 våningar, centrumfunktioner i bottenvåningarna samt ett kontorshus i öster. En förutsättning är även att integrera den befintliga Prytzparken.
Detaljplanen ger möjlighet till att komplettera befintligt hotell, söder om Barnhemsgatan, med tillbyggnader. Intill kontorshuset möjliggörs för en gång- och cykelbro som planeras sträcka sig mellan Forsåker och innerstaden. I norr framför kontorshuset skapas en mötesplats för gång, cykel, långsamtgående bilar och transporter. Nygatan blir en koppling mellan befintlig bostadsbebyggelse och innerstadspuls.
Detaljplaneförslaget är en del av det större arbetet med att utveckla och modernisera Mölndals innerstad. Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2006.  

Planområdet är beläget utmed Åbybergsgatan i Mölndals innerstad och omfattar ca 2 hektar och består av fastigheterna Mörten 4, Nejonögat 5, Norsen 2,  Åby 1:84 m.fl.

Vad händer nu?

Förslaget fanns utställt under tiden 20 april- 11 maj 2020 i Mölndals stads stadshus och på Mölndals stadsbibliotek.

Nu kommer arbetet med att sammanställa alla inkomna synpunkter att påbörjas.

Projektets status i planprocessen

Granskningsskede i planprocessen

Kontakt

Alexandra Romanov
Planarkitekt
031-315 14 44
alexandra.romanov@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-12 07.56