Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Åbybergsgatan

Den här detaljplanen utgör en del av den övergripande idén om att långsiktigt utveckla hela Mölndals innerstad där ambitionen är att förstärka de centrala kvarteren. Utemiljön med gator, platser och stråk rustas upp samtidigt som delar av den befintliga bebyggelsen renoveras eller ersätts för att anpassa till dagens behov.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med föreliggande detaljplan är att möjliggöra uppförande av tre bostadskvarter i 5-7 våningar med centrumfunktioner i bottenvåningarna samt ett parkeringshus med kontorslokaler i de övre våningarna. I områdets södra del ingår den befintliga Prytzparken. Fastigheterna som berörs är Mörten 4, Nejonögat 5 och Norsen 2 samt del av fastigheten Åby 1:84, vilket är Prytzparken.

Utifrån Vision Mölndal 2022 ska Mölndals innerstad utformas så att bebyggelse och allmänplats är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.  

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 26 aug – 20 sep 2019. Har du synpunkter på planförslaget ska dessa skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 20 sep 2019.

Synpunkterna skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
431 82 Mölndals Stad

eller planeringsutskottet@molndal.se

För mer information om planförslaget

  • Besök samrådsmötet som hålls onsdagen den 4 september 2019, kl. 18.00 i Mölndals Stadsbibliotek, rum hajen(våning 2) Brogatan 40/Bergmansgatan 29.
  • Besök stadshusets entréhall där planförslaget finns utställt


Kontakta Alexandra Romanov vid frågor:

Telefon: 031-315 14 44

E-post: alexandra.romanov@molndal.se


Projektets status i planprocessen

Samrådsskede i planprocessen

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-27 08.52