Spinneriet, Annestorp 3:30

Detaljplanen syftar till att reglera användningen av befintliga före detta industribyggnader och att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på fastigheten. Syftet är att värna kulturmiljön så att befintlig bebyggelse bevaras och att tillkommande bebyggelse utformas med hänsyn till befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Var ligger planförslaget?

Planområdet omfattar fastigheten Annestorp 3:30 och är beläget i östra Lindome, ca en km från Lindome centrum och mindre än två km från Lindome station gång-/cykelvägen.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att reglera användningen av befintliga före detta industribyggnader, Spinneriet och Lilla Spinneriet samt bevarande av dessa kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för ny bebyggelse för bostadsändamål på fastigheten. Avsikten är att i detaljplanen pröva möjligheten att uppföra runt 20 nya bostäder i form av enbostadshus och radhus. Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till kulturmiljön.

Vad händer nu?

Arbete pågår med att ta fram utredningar och samrådshandlingar inför samråd.

Första skedet i planprocessen

Första skedet i planprocessen

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-04 15.12