Stretered 1:181 och 1:192 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra tillkommande bebyggelse med bostäder i två delområden, dels ett lägre kvarter med radhus eller en kombination av radhus och flerbostadshus längs Stenmursvägen på Stretered 1:181 i norr, dels ett kvarter med två högre flerbostadshus vid Stenmursvägen och Parkgårdsvägen på Stretered 1:192 i söder.

Syftet är också att ändra användning för Stretered 1:184 för att göra befintligt förhållande med bostäder i gruppboende planenligt, då gällande detaljplan inte medger bostäder. Möjlighet ges också för mindre lokal för verksamheter i bottenplan för flerbostadshusen i det södra delområdet.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Stretered i östra Kållered, ca 1,5 kilometer från Kållereds centrum och ca åtta km från Mölndals innerstad.

Fastighetsbeteckning: Stretered 1:181 och 1:192 m.fl.
Diarienummer: PU 15/13

Vad innebär planförslaget?

Stretered är ett före detta institutionsområde i parkmiljö med stora kulturhistoriska värden. Naturstensmuren längs Stenmursvägen har ett stort miljöskapande värde och ska bevaras. Planområdet ligger nära naturområden med rekreationsmöjligheter, idrottsplats samt Tulebosjöns badplats.

På Stretered 1:181 finns idag ett pannhus och verkstad som avses rivas för att göra plats för omkring tio radhus i två till tre våningar fördelade på tre huskroppar om sammanlagt max 1650 kvadratmeter bruttoarea, eller motsvarande volymer med en kombination av radhus och lägenheter. Radhus på Stretered 1:181 bedöms kunna vara ett bra komplement till närliggande bebyggelse med enbostadshus och flerbostadshus, under förutsättning att byggnaderna uppförs med god anpassning till terrängen och naturvärden intill. Hänsyn ska också tas till kulturmiljövärden inom området samt till övrig bebyggelse i anslutning till Stenmursvägen.

På Stretered 1:192 finns en äldre verksamhetsbyggnad som bland annat har inrymt ett bageri som avses rivas för att ge plats för två flerbostadshus i tre till fyra våningar och inredd vind, med omkring 25-30 lägenheter och sammanlagt 2500 kvadratmeter bruttoarea. Avsikten är att även möjliggöra för någon mindre lokal för verksamhet i entréplan. De två byggnadsvolymer som möjliggörs här förhåller sig till befintlig byggnad på Stretered 1:184 och skapar en gårdsbildning i sydost, som vänder sig mot befintlig grönyta intill. Befintlig byggnad på Stretered 1:184 inrymmer ett gruppboende och ska bevaras.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 18 november – 9 december 2021. Nu kommer arbetet med att sammanställa alla synpunkter att påbörjas.

Inför granskning i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Kontakt

Louise Eiterjord
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 07
louise.eiterjord@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad