Noten 13 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder med verksamheter i bottenvåningen. Området ska ha en stadsmässig karaktär och syftar till att binda samman innerstaden med Åby området.

Var ligger planförslaget?

Planområdet ligger nedanför berget invid Frölundagatan, och gränsar mot uppgången till Åbybergsparken samt Åby området i väster.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget syftar att pröva möjligheten till att bygga bostäder med verksamheter i bottenvåningen.
Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag 27 januari 2021. Just nu är detaljplanearbetet i en uppstartsfas där olika förutsättningar studeras. Ett flertal utredningar skall tas fram i arbetet med detaljplanen, exempelvis trafikutredning och bullerförutsättningar. Underlag till dessa är nu under framtagande. Preliminärt så kommer samråd hållas kring detaljplanen i början av 2022.

Projektets status i planprocessen

Första skedet i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Kontakt

Frida Forsman
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 45
frida.forsman@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad