Axgatan, gruppbostad i Mölndal

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett nytt LSS-gruppboende och ett mindre antal bostäder. Byggnaderna ska placeras och utformas efter platsens förutsättningar avseende bland annat topografi och befintlig infrastruktur.

Ungefärligt område markerat i rött.

Var ligger planförslaget?

Planområdet ligger söder om Axgatan och Änggårdsbergen, mellan ett befintligt småhusområde och Axgatans odlingslotter. Marken består i nuläget av en gräsyta med stigar.

  • Fastighetsbeteckning: del av Fässberg 1:33 m.fl.
  • Diarienummer: PEU 151/20

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att bygga en ny gruppbostad med sex lägenheter. Även möjligheten att uppföra ett mindre antal bostäder i ett flerbostadshus eller radhus undersöks i planarbetet.
Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag 6 oktober 2021. Just nu är detaljplanearbetet i en utredningsfas där olika förutsättningar studeras. Utredningar ska tas fram i arbetet med detaljplanen som bland annat tittar på markens geoteknik och dagvattenhantering. Underlag till dessa är nu under framtagande. Preliminärt så kommer samråd hållas kring detaljplanen under hösten 2022.

Här kan du läsa mer om planprocessen.


Första skedet i planprocessen

Kontakt

Viktor Brandt Johnson
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 68
viktor.brandt-johnson@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad