Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Om detaljplaner

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument.

När behövs en detaljplan?

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, till exempel bostadsbebyggelse. Det är kommunen som genom sitt planmonopol avgör när och var en detaljplan ska upprättas. Initiativet till planläggning kan komma från kommunen, en privat fastighetsägare eller byggherre.

En detaljplan kan krävas:

  • vid nybyggnad av områden
  • vid förändring av en fastighet
  • för att skydda och bevara värdefulla miljöer

Planprocessen

Den formella planprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till hur marken ska användas är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

En demokratisk process

Plan- och bygglagen lägger stor vikt vid att planprocessen ska vara demokratisk och att planarbetet drivs med stor öppenhet så att alla berörda kan vara delaktiga.

Samråd ska ske med de som berörs av förslaget. Även fackinstanser av olika slag ska få möjlighet att bedöma förslaget.

Regler i Plan- och bygglagen (PBL)

Två olika förfaranden kan användas, standardförfarande och utökat förfarande. Detaljplaneprocessen

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som utför planarbetet på uppdrag av kommunstyrelsen.

Kontakt

Planeringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planeringsutskottet@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-27 10.20