Fördjupningsområden

När mycket av det som planeras sker genom förtätningar inom redan utvecklade områden behöver kompletterande bebyggelse studeras i ett större sammanhang.

Det handlar om att skapa en planeringsberedskap där de övergripande frågorna och utmaningarna redan är belysta så att genomförbarheten är klargjord. Frågor som lokalbehov för offentlig service, trafikrörelser, barriärer, översvämningsrisker, energiförsörjning, strukturer och gestaltning behöver studeras som helhet för att kunna säkerställa ett genomförande på ett hållbart sätt. Mark för framtida deponier, begravningsplatser och andra funktioner kan också behöva studeras i fördjupningar och lokaliseringsutredas.

Gällande fördjupade översiktsplaner

Det finns sex fördjupade översiktsplaner i Mölndals kommun:

 • Finnsjöns friluftsområde
 • Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered
 • Västra Balltorp
 • Heljered
 • Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - fördjupad för Fässbergsdalen
 • Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - fördjupad för Mölndalsåns dalgång

De som fortsatt ska gälla efter att översiktsplanen är antagen är, Fässbergsdalen, Mölndalsåns dalgång och Finnsjöns friluftsområde. Då den fördjupade översiktsplanen för Finnsjön är antagen före 2004 kommer den enligt den nya lagstiftningen att upphöra att gälla årsskiftet 2024/2025.

Framtida markreserv

För att säkerställa framtida generationers behov och utveckling på längre sikt, äger staden idag flera större obebyggda områden. De fungerar som en framtida markreserv och de kommer att spela en viktig roll för stadens planeringsreserv.
Dessa markreservområden är:

 • Västra Balltorp
 • Norr om Kållered
 • Nordöstra Mölndal

Efterhand som kommunen utvecklas med kollektivtrafik och service, kan vissa delar av dessa områden komplettera övriga förtätningar. Exempelvis nordöstra delarna av västra Balltorp.

Tematiska områden för fördjupning

För att klargöra vissa strategiska frågor för hela kommunen krävs det större helhetsgrepp. Därför kan det vara viktigt att arbeta med tematiska områden. Följande teman kan utredas i sådana fördjupningar:

 • Buller och luftkvalitet
 • Skyfall/översvämning/skred
 • Arbete för våra vattendrag - stabilitet och MKN vatten
 • Jordbruksmark
 • Friluftsplanering
 • Grön infrastruktur

Geografiska områden för fördjupning

Fördjupningarna ska göras i bred dialog mellan förvaltningarna internt efter ett politisk uppdrag. Det handlar om att i tidiga skeden klargöra frågor som inte behöver tas i varje enskild detaljplan. Det underlättar framdriften av enskilda detaljplaner. Även dialogen med staten tydliggörs.

Mölndals stationsområde med omland

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat: överdäckning, östvästliga kopplingar, nedsänkning av motorväg, buller och luftkvalitet, påverkan på Mölndalsån, social infrastruktur och kontorspotential.

Toltorpsdalen och Bifrostgatan - med kopplingar till noder och centrumfunktioner

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat, trafik, buller, kollektivtrafik, social infrastruktur, gestaltning och helhetsbild, påverkan på befintlig bebyggelse, gatustruktur och prioriterad utbyggnadsordning för nya planer.

Åby/Åbro och delar av västra Balltorp

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat, omvandling av verksamhetsområde till en blandning mellan boende och arbetsplatser, buller, kollektivtrafik med metrobuss, social infrastruktur, påverkan på riksintresset transporter, ny lokal infrastruktur och koppling över E6 och koppling till Mölndals innerstad.

Kållered – ”mellanområdet” – koppling mellan öst och väst

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat, barriäreffekter, påverkan på riksintressena och västkustbanans framtida ytbehov, analys av potential för verksamheter i detta läge, kopplingar mellan öst och väst och hur dessa delar bättre kan bindas samman.

Lindome stationsområde

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat: Gestaltning och helhetsbild, Västkustbanans ytbehov och påverkan på riksintresset, buller, social infrastruktur och koppling till Lindome centrum.

Lindome - Industrivägen/Spårhagavägen

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat: Omvandling av området söder om Lindome centrum, kopplingar till Lindome station och till det nya Lindome centrum, påverkan på Lindomeån, social infrastruktur och eventuell omlokalisering av verksamheter som inte går att kombinera med bostäder.

Centrala Hällesåker

Knäckfrågor som behöver studeras är bland annat: Skredrisk, social infrastruktur, jordbruksmark, påverkan på Lindomeån, kollektivtrafik, transporter, vattenförsörjning och påverkan på djurhållning och jordbruksverksamhet i området.

Dela på:

Senast uppdaterad