Medborgardialog

Allmänhetens delaktighet är nödvändig för att ta del av den kunskap som finns kring närmiljö, vilket i sin tur leder till bättre och mer värdeskapande projekt. Stadsrummets betydelse som gemensam kontaktyta för möten mellan människor och för att stimulera demokrati och delaktighet ökar i takt med att samhället på olika sätt blir allt mer fragmenterat. Förändringar i en växande och tätare stad är viktiga att genomföra i dialog med allmänheten eftersom det innebär förändringar av platser och miljöer där vi bor och lever våra liv.

Översiktsplanen är en möjlighet för staden att genom dialog möta medborgarna kring frågor som rör inriktning och framtida utveckling av kommunen.

Därför genomfördes hösten 2016 en tidig medborgardialog på plats i Hällesåker, Lindome, Kållered och Mölndal där förtroendevalda och tjänstepersoner mötte över 400 människor som ville dela med sig av sina tankar och funderingar kring utvecklingen av deras närområde.

Det fanns också möjlighet under hela dialogperioden att fylla i en enkät på nätet eller lämna synpunkter i en digital dialogkarta.

Fokus i dialogen handlade om att lyfta det som är positivt med olika platser i kommunen och hur dessa kan utvecklas på ett bra sätt samt att identifiera platser med potential för annat än vad de används till idag.

Resultat av medborgardialogen

Mölndal

I Mölndal finns barriärer som försvårar för tillgängligheten. De flesta vill kunna ta sig till gröna miljöer och mötesplatser, men järnväg och stora trafikerade vägar försvårar detta.

De grönområden som ligger nära bostadsområden och tätbebyggda områden är favoritplatser, både på östra och västra sidan. Ju närmare centrum, desto viktigare blir de gröna ytorna. Det är framförallt de stora grönområdena som pekas ut som viktiga att bevara, t.ex. Änggårdsbergen och Gunnebo. Men även äldre bebyggelse som Kvarnbyn. Bostäder byggs helst i redan etablerade bostadsområden, en förtätning framförallt i centrum och längs med dalgången.

Också önskemål om fler bostäder öster om centrum, t.ex. Rävekärr och Stensjön. Förtätning av bostäder och service, i och runt omkring stadskärnan (Rävekärr, Stensjön, Toltorp etc).

 • Mötesplatser är viktiga (kommersiella och icke-kommersiella). Livet mellan husen, de gröna kvaliteterna.
 • Förbättra trafiksituationen, jobba över barriärer och minska buller.
 • Ta vara på och tillgänglighetsgöra den tätortsnära naturen t.ex. Änggårdsbergen.

Kållered

I Kållered är bristande tillgänglighet ett övergripande fokus. Överfarter och kopplingar, t.ex. gångtunneln och cykelvägarna från centrum till köpstaden, samt mellan de stora verksamhetslokaliseringarna i köpstaden. Just tillgänglighet för gång och cykel anses viktigt.

Förtätningen bör helst ske i centrum, på nuvarande parkeringar/asfalterade ytor. Den tätortsnära naturen och kulturen är viktig även här, men mest fokus ligger på de gröna ytorna/fritidsplatser centralt i orten.

 • Fysiska och mentala barriärer, framförallt mellan östra och västra Kållered.
 • Stora trafikmängder med störningar, bristfälliga kopplingar för cykel och bil.
 • Utveckling i centrum; i behov av mötesplatser, service, gröna miljöer med kvaliteter, och fler bostäder.

Lindome

Även här lyfts den tätortsnära naturen och kulturen fram, t.ex. Kimmersbo, Fagered, Sandsjöbacka, Berget, miljöerna kring Lindomeån, och Spinneriet. Miljöerna och bebyggelsen runt Spinneriet har potential att utvecklas. Det borde byggas mer bostäder i redan påbörjade bostadsområden, som t.ex. Ingemantorp.

Stor potential runt omkring verksamhetsområdet Backen; bygga bostäder där verksamheten idag ligger och ta vara på de gröna kvaliteterna runt omkring området.

 • Utveckling i centrum; förtätning med bostäder, service och mötesplatser (för unga och gamla).
 • Utbredd tätort, behov av att stärka kopplingarna för gång-, cykel-, och kollektivtrafik.
 • De gröna områdena runt omkring tätorten väldigt viktiga.

Hällesåker

Det behöver byggas fler bostäder i Hällesåker, framförallt i centrum och i de större byarna, tex. Greggered. De sociala värdena bör förstärkas, genom att bevara befintliga mötesplatser (Hällesåkersgården, fotbollsplan samt Börjesgården) men också tillföra funktioner som idag saknas.

Det som efterfrågas är främst kollektivtrafiksatsningar och lokala centrumfunktioner. De gröna värdena består av de stora naturområdena runt omkring dalen, med sjöar och stigar, samt det värdefulla kulturmiljölandskapet längs med dalen.

 • Brist på lokala centrumfunktioner; offentlig och kommersiell service, mötesplatser och funktioner för att klara av vardagslivet.
 • Trafiksituationen längs med Hällesåkersvägen. Cykelbana till Lindome, lägre hastighet och mer kollektivtrafik.
 • Småskaligheten värnas, Hällesåkers byhistoria och natur är viktiga.

Hur ser vi resultatet från medborgardialogen i förslaget till ny översiktsplan

Närhet och tillgänglighet är något som lyftes av många i medborgardialogen. Detta är en viktig fråga för översiktsplanen. Genom att utveckla alla tätorternas centrum med bostäder och service av olika slag stärks möjligheterna för fler att nå det som de behöver i vardagen enklare, och behoven av onödiga resor minskar och tillgängligheten för fler ökar.

Även kopplingarna till de gröna miljöerna är viktiga för de flesta. I samband med att tätorterna utvecklas behöver det gröna stärkas, både kopplingarna till gröna större miljöer omkring tätorterna samt parker och stråk inom tätorterna. Detta stärker Mölndals stads lokala miljömål som handlar om att alla bostäder bör som mest ha 300 meter till ett grönområde.

Omvandlingar av trafikbarriärer till stadsgator prioriteras tillsammans med att stärka kopplingarna mellan östra och västra delarna av framförallt Kållered och Mölndal. Fokus i planeringen framöver blir också utveckling och förtätning av Lindome och Kållereds tätorter.

Dela på:

Senast uppdaterad