Grönska och friluftsliv

Inom Mölndals utvecklingsorter finns brett utbud av mindre och större gröna miljöer. När staden utvecklas och förtätas är det lätt att snegla på de gröna platserna som möjliga förtätningsobjekt. Därför blir det ännu viktigare att påminna sig varför vi behöver tillgång till parker och grönområden inom våra bebyggelseområden både för de som bor och de som verkar där.

Bild på två personer som promenerar på Bohusleden. Det är en grusad stig med vegetation på sidorna. Man kan bara se benen och fötterna på de två som promenerar men det ser ut som en man och en kvinna. Det är en sommardag

Det gröna inom tätorterna är viktigt utifrån flera aspekter. Människor mår bra av att vistas i gröna miljöer och personer som bor nära grönområden med höga rekreationsvärden är mer nöjda med sitt bostadsområde och mer fysiskt aktiva, mindre stressade och har en mer hälsosam livsstil än andra.

Grönområden fungerar också som sociala mötesplatser som kan främja socialt deltagande och interaktion. De offentliga parkerna och grönområdena är tillgängliga för alla oavsett social status och ekonomisk situation. Bostadsnära odling har visat sig vara särskilt bra mötesplatser för att främja social integration.

Avståndet till grönområden spelar stor roll för hur ofta vi människor använder dem. Även storleken på grönområdet är viktigt. Ett av stadens miljömål är att det bör finnas ett grönområde inom 300 meter till alla bostäder, nya som befintliga.

En väl planerad grönstruktur är också en grundförutsättning för att hantera anpassningen till ett förändrat klimat. Översvämningsriskerna kommer öka i och med klimatförändringarna och med en ökade nederbördsmängder. Grönskan binder stora mängder vatten vid nederbörd och dagvattenvolymen i våra ledningssystem kan reduceras markant genom att låta det infiltrera i olika grönområden. Klimatförändringarna kommer även att öka behovet av skugga i våra städer och där kommer grönstrukturen och framför allt träd att spela en viktig roll.

Grönområden ökar attraktionskraften i en stad och ger ökade mark och fastighetsvärden. När en stad är attraktiv att bo i blir den också attraktiv för företag att etablera sig i. Närheten till grönområde är värdeskapande utifrån flera aspekter. Människor mår bättre och söker bostäder i närheten av grönområden. Därför ska det finnas en jämn fördelning av det gröna i bebyggelseområdena.

Friluftslivets värden hänger ofta samman med höga naturvärden. De tätortsnära rekreationsområdena behövs och blir än viktigare när staden förtätas. Staden saknar idag en plan för friluftslivet, men det finns en god tillgänglighet för många till tätortsnära natur inom hela kommunområdet.

Planeringsprinciper

Alla invånare ska ha nära till grönska och rekreation med höga kvaliteter

Det gör vi bland annat genom att i planeringen studera mentala och fysiska barriärer och skapa förutsättningar för att dessa byggs bort.

Detta gör vi också genom att planera så att grön- och rekreationsområden samt gröna kopplingar inte byggs bort vid förtätning utan utvecklas och fortsatt finns jämnt fördelar inom bebyggelsen.

Det gör vi genom att tillgängliggöra grönområden inom som mest 300 meter till nya som befintliga bostäder.

Mölndal utvecklar och förbättrar tillgängligheten till tätortsnära rekreation, höga naturvärden och områden för friluftslivet

Det gör vi genom att stärka kollektivtrafik och framkomlighet för hållbara färdsätt till områden med höga friluftsvärden i kommunen.

Mölndal skapar tillgängliga och inbjudande platser för alla

Det gör vi genom att i samrådsprocessen involvera berörda invånare i syfte att öka kunskapen om behov och värden i den befintliga miljön.

Knäckfrågor

  • Exploateringsintresse kontra bevarande av gröna miljöer inom bebyggelseområdena.
  • Brutna gröna korridorer vid exploatering
  • Ersättning av gröna värden vid exploatering

Dela på:

Senast uppdaterad