Natur- och kulturmiljö

Natur- och kulturmiljöer har en stor attraktionskraft och är av påtagligt värde för stadsutvecklingen. Områden med höga natur- och kulturvärden bör tas till vara. Om de utvecklas för bland annat besöksnäringen, är det viktigt att detta sker utan att värdena försämras. Tillgängligheten till dessa miljöer är viktig. Därför behöver vi öka möjligheterna för alla att kunna gå, cykla och åka kollektivt till platserna.

Fallen i Kvarnbyn. Fotograf: Hans Wretling

Grönstruktur

Grönstrukturen behöver hänga samman för att våra ekosystem ska fungera och bli livskraftiga. Växter och djur ska kunna sprida sig men också människor behöver kunna röra sig i gröna stråk för en spännande och varierande miljö i tätorterna. Storleken på de sammanhängande grönområdena är också avgörande och tillräckligt stora obrutna naturområden med stor biologisk mångfald behöver säkerställas. Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för grön infrastruktur som kommunerna ska utgår ifrån.

Strukturbilden för Göteborgsregionen är en överenskommelse mellan Göteborgsregionens medlemskommuner där man tar ett gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Bland annat fastslås att de gröna kilarna ska tas tillvara och utvecklas. Vid all fysisk planering finns det ett ansvar att se till att kilarna inte byggs igen. Spridningen av djur och växter mellan värdefulla park- och naturområden ska kunna ske utan större hinder.

Kulturmiljöer

Kulturmiljöerna kan bidra till en stärkt arbetsmarknad och tillväxt, bland annat genom att utgöra attraktiva besöksmål. De har även ett eget ekonomiskt värde eftersom kulturhistoriskt värdefulla fastigheter utgör attraktiva bo- och levnadsmiljöer.

Kulturmiljöerna har även en social dimension då de ger sammanhang i tid och rum och kontinuitet i vardagen. De berättelser som miljöerna bär på kan ge människor ökad förståelse för sin omvärld och bidra till möten. Detta kan till exempel bidra till integration, samhällsdeltagande och ett stärkt lokalt engagemang.

Mölndal betraktar kulturmiljöerna som en angelägen samhällsresurs som förutsätter ett långsiktigt arbete och synsätt. Tillägg i den fysiska miljön tolkar Mölndals kulturhistoriska arv och samtidigt avspegla sin egen tid. Som stöd i arbetet finns ett kulturmiljöprogram framtaget.

Planeringsprinciper

Natur- och kulturmiljöerna ska bevaras, levandegöras och utvecklas

Det gör vi genom att låta kulturmiljöerna fungera som en integrerad del vid utveckling och förtätning. De bidrar till nya tillägg och berikar arkitektur och innehåll. Det gör vi också genom att ta tillvara platsens topografiska skillnader.

Skogens och jordbruksmarkens klimatreglerande roll ska bevaras och stärkas

Det gör vi genom att värna och använda skogs- och jordbruksmark som en vattenhållande resurs för att förbättra möjligheterna att stå emot klimatpåverkan.

Livsmedelsförsörjningen genom jordbruksmarken ska värnas

Det gör vi genom att pröva jordbruksmark för exploatering huvudsakligen i stationsnära lägen med ett gångavstånd om 800 meter till station. Det gör vi också genom att värna det öppna landskapet.

Befintliga våtmarker ska värnas och nya tillskapas

Det gör vi genom att stor hänsyn tas till miljön kring våtmarker vid planering och exploatering. Detta gör vi också genom att möjliggöra för nya våtmarker i planeringen för att öka den biologiska mångfalden och som vattenreglerande funktion.

Hänsyn ska tas till den gröna infrastrukturen

Det gör vi genom att ta tillvara och utveckla regionala, gröna, sammanhängande kilar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt markanvändningen i mötet mellan tätortsområden och landsbygd/grönområden.

Detta gör vi också genom att återskapa brutna kopplingar inom tätorterna i planeringen. Gröna kilar och korridorer ska finnas för spridning av växt- och djurliv.

Knäckfrågor

  • Exploateringsintresse kontra natur- och kulturvärden
  • Barriärer för spridningsvägar

Dela på:

Senast uppdaterad