Trafikmiljö och mobilitet

Hållbar tillgänglighet gör staden attraktiv. Resor med kollektivtrafik, gång och cykel utgör grunden för hållbar tillgänglighet. De tar mindre plats än biltrafik, förbrukar mindre energi, ger mindre miljöstörningar, främjar god hälsa och bidrar till en levande stad. Därför är det viktigt att andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel successivt ökar så att antalet bilresor bibehålls eller minskar, framförallt under högtrafik.

Mölndal i geografin

Vägnätet följer dalgångarna där bebyggelse och kommunikationsleder funnits sedan lång tid. E6/E20, Söderleden och Västkustbanan tillsammans med ett kommunalt vägnät utgör stommen i väg- och järnvägsinfrastrukturen i kommunen. E6/E20, Söderleden, väg 40, Kust- till kustbanan och Västkustbanan är av riksintresse.

Väg- och järnvägsinfrastrukturen gör Mölndals kommun tillgänglig både lokalt och regionalt samtidigt som infrastrukturen utgör en barriär och delar kommunens tätorter.

Två barn i färggranna kläder cyklar på en gata. De cyklar bortåt från den som fotar.

Hållbart resande

Resandet i regionen ökar och förväntas öka ytterligare samtidigt som förtätning pågår. Mölndal har en mycket större inpendling än utpendling med ett rikt näringsliv som är viktigt för regionen.

Dagens väg- och järnvägsystemet har kapacitetsbrister. Eftersom det inte är praktiskt och fysiskt möjligt att bygga ut trafiklederna i samma omfattning som tidigare, så måste vi börja använda befintlig infrastruktur effektivare och smartare. Platsbrist, miljö, ekonomi samt hälsoaspekter är några av de skäl som gör att alla behöver ändra planeringsinriktning och förändra vårt sätt att resa.

Vi behöver ställa om till ett mer hållbart resande där fokus ligger på kollektivtrafik, gång och cykel. Satsningar på ny och befintlig infrastruktur bör i första hand stötta det hållbara resandet. Fokus är att öka framkomligheten för kollektivtrafiken och att bygga ut och förbättra gång- och cykelvägnätet i kommunen.

För att klara detta behövs järnvägsatsningar på nya och befintliga stambanor samt en effektivisering av kollektivtrafiken. Här är utvecklingen av stomtrafiken i Göteborg/Mölndal/Partille i enighet med Västra Götalandsregionens ”Målbild Koll2035” är en viktig pusselbit.

Det storskaliga behöver också mötas upp med lokala satsningar som stärker kollektivtrafiknoderna. För att kunna genomföra en sådan satsning krävs en genomtänkt planering där utrymmet för den nya kollektivtrafiken säkerställs i planer och genomförande. Risken är annars att möjligheten byggs bort med mer kortsiktiga lösningar.

Utöver infrastruktursatsningar behövs det också kunskaps- och attitydinsatser samt beteendepåverkande åtgärder. Syftet är att effektivisera användandet av transporter och infrastruktur, exempelvis genom samåkningsprojekt, bilpooler, information och kampanjer.

Mobilitet

I planeringen är det viktigt att beakta olika grupper och deras förutsättningar för framkomlighet och tillgänglighet. Genom tydligare prioritering av kollektivtrafik, gång och cykel ökar tillgängligheten för fler. Trygga och goda miljöer för gång och cykel skapar dessutom mer rörelse i vardagen, förutsättningar för möten och ett hälsosamt liv för alla åldrar.

En förutsättning för att öka tillgängligheten samt att skapa fler möten och större genomströmning är att gatunätet för kollektivtrafik, gång och cykel, blir mer sammankopplat. Med ett sammanhängande nätverk av stadsrum – gator, stråk och platser – får invånarna större tillgång till hela stadens stora mångfald av stadsmiljöer och kvaliteter. Lika viktigt är bra kopplingar till målpunkter i andra kommuner runt om Mölndal.

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att skapa en mer sammanhängande stad och öka mobiliteten. Hur linjerna dras och var stationer och hållplatser placeras påverkar hur människor rör sig, vilka som kommer att dela buss och vilka stadsdelar som orienteras mot samma målpunkter. Områden med dålig kollektivtrafikkoppling riskerar att isoleras och hamna utanför stadens sammanhang och därmed minska/försämra mobiliteten.

 • Begreppet tillgänglighet beskriver med vilken lätthet och på vilka sätt man kan nå olika målpunkter som man vill kunna nå. Framkomlighet kan sägas beskriva med vilken hastighet man kan ta sig fram med olika färdsätt. Framkomligheten beror också på vilket typ av nät man befinner sig i.
  Mobilitet innebär fysisk och social rörlighet (källa, NE)

Planeringsprinciper

I all berörd planering ska utbyggnaden av ny stambana Göteborg - Borås samt västkustbanan söderut, säkerställas

För att få en mer sammanhållen stadskärna i Mölndal arbetar vi med stationsområdet och dess omland som ett stadsbyggnadsprojekt. Detta för att läka samman östra och västra Mölndal. Vi arbetar också med stationsområdena i Kållered och Lindome.

Förtätning ska bidra till god tillgänglighet och överbrygga barriärer

Det gör vi genom att i planeringen utgå från god tillgänglighet som bryter upp befintliga barriärer och skapar miljöer som främjar trygghet och god orienterbarhet. Gatusektioner planeras utifrån människan med gång- och cykeltrafikanter i fokus.

Hållbara och aktiva färdsätt som kollektivtrafik, gång och cykel, prioriteras vid förtätning i stationssamhällena

Hälften av gaturummet ska prioriteras för de hållbara färdsätten. Framkomligheten för kollektivtrafiken ska säkerställas och ökas, bland annat genom att skapa egna körfält på leder och lokalvägar.

Vi arbetar även för en implementering av en god och tillgänglig kollektivtrafik i enighet med regional samverkan och planer.

Mölndal fokuserar på hållbar trafikplanering

Det gör vi med målstyrd trafikplanering och uppföljning, för att arbeta för att höja andelen hållbara resor. Parkeringspolicyn implementeras i planeringen och utvecklas i samband med nya förutsättningar.

Förutsättningarna för gång- och cykeltrafik förbättras i hela kommunen

Det gör vi genom att hantera felande länkar och skapa ett sammankopplat gång- och cykelvägnät med god framkomlighet.

I planeringen utgår vi ifrån hela-resan­perspektivet

Det gör vi genom att, i stationssamhällena Lindome och Kållered, ge invånarna möjlighet att välja hållbara resealternativ genom att möjliggöra pendelparkeringar i kollektivtrafiknoder både för bil och cykel. I Mölndal möjliggörs säkra och trygga cykelparkeringar i kollektivtrafiknoderna.

På landsbygden gör vi det genom att arbeta med att stärka och utveckla gång och cykelvägnätet där framkomlighet och trafiksäkerhet prioriteras för oskyddade trafikanter med fokus på felande länkar, skolvägar och prioriterade stråk.

Knäckfrågor

 • Buller
 • Luftföroreningar
 • Barriärer
 • Konkurrens om marken i stadsmiljö - motstående intressen mellan transportslag kontra ytanspråk för exploatering
 • Kapacitet i systemet
 • Kollektivtrafik - utrymmesbehov för nya system.
 • Framkomlighetsbrist - infrastruktur som mot, lokalvägar och leder
 • Mölndal är en ”transportsträcka” för kranskommunerna.
 • Trygg stad för alla - hur stor infrastruktur kan man bygga?

Förslag på åtgärder i trafikinfrastrukturen

 • Möjliggöra för uppställningsspår i Sandbäck för att möjliggöra fler tåg i regionen
 • Möjliggöra för tågdepå (tvätthall och plattform för städ) i Sandbäck i samband med ökad tågtrafik i regionen
 • Möjliggöra för utbyggd Götalandsbana med station i Mölndal med ökad tillgänglighet för kollektivtrafik, gång och cykel.
 • Stadsutveckla kring stationen i Mölndal genom att länka samman stadskärnan
 • Möjliggöra för nytt Lackarebäcksmot i samband med utbyggnad av Götalandsbanan
 • Möjliggöra för utbyggd Västkustbana söderut
 • Möjliggöra för nytt Kålleredsmot i samband med utbyggnad av Västkustbanan
 • Öka framkomligheten för kollektivtrafiken - Möjliggöra för framtida metrobuss utmed E6 och Söderleden samt möjliggöra för stationer i Mölndal, Åbro, Lackarebäck och Fässbergsmotet. Dessutom möjliggöra för ”citybuss” genom Toltorpsdalen och införandet av stadsbana för spårvagnen.
 • Systematiskt utveckla gång- och cykelvägnätet.
 • Möjliggöra förbindelser som överbryggar barriärer i hela kommunen.
 • Möjliggöra för en framtida lokalkoppling (”Kikåsleden”) som sammankopplar östra och västra Mölndal, i kombination med åtgärder i kärnan.
 • Möjliggöra en utbyggnad av Travbanemotet på Söderleden


Dela på:

Senast uppdaterad