Utbyggnadsplan

För att en kommun ska växa hållbart behöver bostads­utveckling gå hand i hand med utbyggnad av service och omsorg. Ett blandat näringsliv är också en viktig förutsättning för en samhälls­ekonomiskt hållbar utveckling. Mölndals stad har under en längre tid arbetat utifrån Göteborgs­regionens kommunalförbunds strukturbild och 95% av de bostäder som planeras genom detaljplaner i staden ligger inom gångavstånd till god kollektivtrafik - 400 meter till hållplats för kvartstrafik alternativt 800 meter till pendeltågsstation.

Begreppsförklaringar:

  • Stationsområde - 800 meters gångavstånd från pendeltågsstationerna. Området tål tätare och högre bebyggelse med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och handel
  • Sammanhållen bebyggelse inom stationsområdena - bebyggelseområden inom stationsorterna där det finns god kollektivtrafik inom gångavstånd - kvartstrafikshållplats med buss inom 400 meters radie och pendeltågsstation inom 800 meters radie.
  • Centralort - Mölndals tätortsbebyggelse
  • Stationsort - Lindome och Kållereds tätortsbebyggelse
  • Serviceort - centrala Hällesåkers tätortsbebyggelse

För Mölndals kommun innebär det att mycket av det som planeras kommer att genomföras genom förtätning inom stationssamhällenas sammanhållna bebyggelse. De senaste åren har större delen av exploateringarna skett inom Mölndal, centralorten, men nu kommer utgångspunkten att vara att ungefär hälften av kommande förtätning bör ske i centralorten, men att resterande förtätning kommer att förverkligas i stationsorterna Kållered och Lindome. Hällesåker, som serviceort, kommer också att utvecklas men i en annan skala. Här handlar det om att komplettera bebyggelsen i de centrala delarna, möjliggöra för en starkare centrumfunktion samt främja en utveckling med fortsatt jordbruksdrift i det omgivande kulturlandskapet.

Hållbar förtätning

Prioriterade förtätningsprojekt är tidigare trafikbarriärer som omvandlas till stadsgata samt att utveckla i anslutning till pendeltågsstationerna eller motsvarande. Tätorterna ska växa inifrån och ut för att skapa en hållbar stadsutveckling med en ökad andel hållbara resor.

Ökad blandning av upplåtelseformer är en prioriterad fråga för att skapa förutsättningar för fler att kunna få tag på en bostad som passar för olika skeden i livet. Ett redskap för att som kommun kunna påverka innehållet i planerna kan vara strategiska markförvärv för att arbeta med frågan i markanvisningar.

Eftersom motorvägar och järnvägsstråk går igenom de största tätorterna i kommunen, behövs avskärmande funktioner som skyddar mot bland annat buller. Därför prioriteras kontorsutveckling och annan ej störningskänslig bebyggelse nära dessa infrastrukturstråk, centralt i tätorterna.

Mellankommunala samarbeten

Mölndals tätort är på flera ställen sammanvuxen med Göteborgs tätort. Det finns även kopplingar till både Härryda, Kungsbacka och Marks kommuner. Många frågor är gemensamma och vi delar både infrastruktur och gröna och blå strukturer. Därför kan kommunerna arbeta tillsammans med gemensamma strategiska frågor genom exempelvis fördjupade översiktsplaner.

Utbyggnadsordning

För att klargöra när olika områden ska planeras utifrån utbyggnadsplanen behövs en utbyggnadsordning tas fram. En utbyggnadsordning med prioriteringar behöver uppdateras löpande och kopplas till stadens investeringar och kapacitet för service, befintlig infrastruktur, ägoförhållanden med mera. Detta ska vara en rullande process i samarbete mellan stadens berörda förvaltningar tillsammans med den politiska organisationen.

För att staden ska kunna växa långsiktigt och hållbart behöver vi styra var tillväxten ska ske och i vilken takt. När bebyggelsetrycket är högt kan vi därför behöva vara mer restriktiva och våga bromsa takten. När konjunkturerna är svagare finns det möjlighet att arbeta med en planeringsberedskap.

Dela på:

Senast uppdaterad