Del av Stretered 1:191

Detaljplanen syftar till att skapa ca 40 bostäder vid Tulebovägen i Kållered.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostadsbebyggelse. Förslaget innebär att området bebyggs med ca 44 bostäder i form av friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innebär också att Stenmursvägen planläggs som lokalgata och att infart för tung trafik till och från förskolan föreslås ske via en ny infart från Tulebovägen. Därutöver föreslås att en intilliggande del till fastigheten Stretered 1:145 planläggs så att befintlig användning blir planenlig.

Vad händer nu?

Laga kraft
Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli 2016.

Bebyggelse
Totalt inom området har det byggts 40 bostäder. 30 stycken av dessa i flerbostadshus och 10 stycken som friliggande villor.

Staden säljer 4 stycken småhustomter.

Byggherre
Boklok Housing AB
Obos

Byggnationsskede i planprocessen

 Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Gustav Magnusson
Exploateringsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 51
gustav.magnusson@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad