Heljered etapp 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i Heljered. Detta ska ske med god anpassning till landskapets topografi och karaktär, de geotekniska och klimatmässiga förutsättningarna samt till den befintliga bebyggelsen i området. Bebyggelsen ska ha en lantlig karaktär med variation i gestaltning och upplåtelseformer.

Var ligger planområdet?

Planområdet är lokaliserat i västra Kållered, drygt 450 meter från Eken center och 700 meter från Kålleredsmotet (E6/E20). Det är drygt 1 km till Kållereds centrum på östra sidan om järnvägen.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget innebär en utbyggnad av drygt 350 bostäder med varierad upplåtelseform och utformning. En variation av takvinklar, byggnadshöjder och placering av bebyggelsegrupper säkerställer en varierad gestaltning. Mellan de delområden där bebyggelse tillåts säkerställer planen i och med prickad mark samt bestämmelse om plantering att större sammanhängande områden i landskapet lämnas öppna och inte hårdgörs. Detta bidrar till både rekreativa möjligheter samt möjligheter att hantera dagvatten och extrem nederbörd på ett hållbart sätt. Befintlig infrastruktur används till största del, men byggs ut så att kommunal standard uppnås. Huvudgatan Heljeredsvägen får en devis ny sträckning för att anpassas till föreslagen bebyggelse och de geotekniska förutsättningarna.

I översiktsplanen för Mölndals kommun 2006 redovisas området som område utan detaljplan där detaljplan avses att upprättas samt som nytt bebyggelseområde. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns utställt under tiden 21 januari – 11 februari 2021. Nu kommer arbetet med att sammanställa alla synpunkter att påbörjas.

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Louise Eiterjord
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 07
louise.eiterjord@molndal.se

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad