Kållered centrum

Detaljplanen syftar till att förtäta och utveckla vid Kållered centrum.

Planområdet är cirka 12 hektar stort.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till förtätning med bostäder utmed Streteredsvägen och Våmmedalsvägen i Kållered. Planförslaget innebär en utbyggnad av ca 350 – 450 st. lägenheter. Skolor och förskolor inom planområdet ges en utökad byggrätt och planförslaget innehåller också två parkområden.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Vad händer nu?

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 10 juli 2019.
  • Bebyggelse
    Exploatering och utbyggnad i området kommer att börja hösten 2021.
  • Byggherre
    Skandia Fastigheter, Mölndalsbostäder, Victoria Park och Husvärden

För att läsa mer om vad som händer just nu med arbetet att bygga, klicka på plustecknet bredvid Bygginformation nedan.

Först ut att bygga är Mölndals stad som ska åtgärda kommunala gator, parkmark samt vatten- och avlopp (VA). Samtidigt läggs fjärrvärme, el och fiber. Byggnationen sker i olika etapper.

Byggetapp 1 och 2

Vi kommer att flytta del av Våmmedalsvägen något söderut, bygga om kommunala tvärgator samt anpassa p-platser. Vi kommer att gräva ner VA-ledningar och bygga VA-serviser för de nya husen. Det som kallas Triangelparken rustar vi upp och den ska fungera som dagvattenmagasin.

Hållplats Brattåsskolan

Vi bygger om och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen Brattåsskolan, läge A och B.

Trafikstörningar

Våmmedalsvägen och Streteredsvägen (fram till Olas väg) påverkas och trafikstörningar kan uppstå. Följ hänvisningsskyltar på plats och om möjligt välj andra vägar.

Risk för buller

Vårt arbete sker dagtid och det kan förekomma buller.

Tidplan

Etapp 1: Vår - Sommar 2021
Etapp 2: Höst - Vinter 2021

Arbetet med gator och ledningar startar i början av mars. Tiderna är preliminära och kan förändras bland annat på grund av vädret.

Etapp 3

Under etapp 3 kommer vi bygga gång- och cykelbana samt parkeringar längs med södra sidan av Streteredsvägen. Det sker efter att husen är färdigbyggda.

Karta över Mölndals stads arbete nedan.

Tillfälligt utan ström och vatten?

Mölndals stad byter ut vattenledningar i området då de är gamla och uttjänta. När gamla ledningar grävs fram är det lätt hänt att trasiga kopplingar som legat fastkilade i jorden går sönder och vi måste stänga av vattnet akut för att laga läckan. Utöver det har vi även haft problem med ledningar som inte finns redovisade på ritning och som vi tyvärr då grävt av.

Tyvärr har vi inte alltid möjlighet att gå ut med information om avbrotten i tid, då de oftast är avhjälpta innan vi hinner få ut någon information. Vi försöker få till ett snabbare sätt att sprida sådan information och har nu direktkontakt med fastighetsskötare för området som vi informerar när något händer. Vid planerade avbrott går vi ut med information.

Vi gör allt vi kan för att minimera dessa störningar och hoppas på förståelse för våra utmaningar i arbetet.

Karta över Kållered C med text om olika byggetapper. etapp 1 vår-sommar 2021, etapp 2 höst-vinter 2021.

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad