Gårda Barnsjön

Mölndals stad har under våren 2017 beslutat om ett nytt planuppdrag för befintlig bebyggelse inom Gårda Barnsjö-området. Planuppdraget motsvarar den östra delen av det tidigare antagna planprogrammet för Gårda Barnsjöområdet.

Sjö

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är dels att tillskapa flera nya bostadstomter i området, dels att utöka byggrätten för de befintliga bostadshusen som ursprungligen uppförts som fritidshus men idag huvudsakligen är åretruntbostäder. Dessutom är syftet att säkerställa kommunalt vatten och avlopp samt förbättringar av vägnätet vilket avses få kommunalt huvudmannaskap.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med utredningar och samrådshandlingar. I samband med kommande samråd kommer det finnas möjlighet att ta del av förslaget med tillhörande utredningar och framföra synpunkter på dessa.

  • Gatu- och VA-utbyggnad
  • Risker kopplade till kraftledning
  • Utformning av bebyggelser och tomter


Projektets status i planprocessen

Första skedet i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen

Har du frågor?

För frågor om detaljplanen kontakta Viktor Brandt Johnson telefon 031- 315 14 68.

För frågor om gatukostnad eller mark- och fastighetsfrågor kontakta Gustav Magnusson, telefon 031 - 315 14 51.

Kontakt

Viktor Brandt Johnson
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 68
viktor.brandt-johnson@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad