Tingshuset 13 m.fl. inom Åbro

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling inom fastigheten Tingshuset 13 från industriverksamhet till ett kluster för internationell forskning inom Life Science, hälsa och innovation.

Illustrationsbild Tingshuset 13

Illustrationsbild. Gjord av Gehl

Planområdet är beläget söder om Astra Zeneca i Åbro (Kärragatan 15 i Mölndal), direkt väster om E6/E20 och knappt 2 kilometer söder om Mölndals station. För att hantera ökad trafik till området omfattar detaljplanen även trafikåtgärder i omgivande trafiksystem, bland annat ny cirkulationsplats i Torrekullamotet samt trimningsåtgärder och utökade busskörfält utmed Pepparedsleden och Gamla Kungsbackavägen. Huvuddelen av trafikåtgärderna ligger utanför planområdet och genomförs inom ramen för gällande detaljplaner. Undantag är två mindre områden där planändring krävs. Planområdet är cirka 7 hektar stort. Huvuddelen av området är privatägd, medan allmän plats huvudsakligen ägs av Mölndals stad. Delar av fastigheterna Tingshuset 4, 5 och 13 föreslås som allmän plats och avses lösas in av staden. Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen möjliggör en exploatering av 100 000 m2 bruttoarea (BTA), fördelat på kontor, centrumändamål, hotell och bostäder. Planen medger en hög täthet och utformning med mötesplatser och gemensamma stadsrum vilka har som syfte att skapa innovativa miljöer för arbete, forskning och utveckling. Tillgängligheten till området förbättras genom ett nytt hållplatsläge för bussar, ökad turtäthet och förstärkning av kollektivtrafiken samt utbyggnad av gång- och cykelstråk.

Till detaljplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).


Vad händer nu?

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 24 september 2019.
  • Bebyggelse
    Byggstart slutet 2020 och utbyggnad 7 år.


Projektets status i planprocessen

Byggnationsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Detaljplanens fullständiga namn

Tingshuset 13 m.fl. inom Åbro, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Planhandlingar

Utredningar

Övriga illustrationer

Kontakt

Lisa Östman
Planchef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 57
elisabeth.ostman@molndal.se

Johan Wiik
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad