Lindome logistikpark

Göteborgsregionen utgör ett av de viktigaste logistiknaven i Sverige och stora mängder gods passerar genom regionen varje år. Planen avser att möjliggöra för ett logistikcentrum där omlastning av gods söderifrån, utan att trafiken behöver passera Mölndal eller Göteborg.

Godstrafik som inte har en koppling till hamnen bör därför inte styras till de existerande logistikområdena i t ex Arendal-området eller till stadsnära industriområden. Detta genererar stora trafikflöden genom staden och bidrar därmed till en ökad miljöbelastning. För dessa flöden behövs istället alternativa lägen för om- och samlastning söder och öster om Göteborg. 

Lindome har utifrån detta ett strategiskt läge för framtida logistiketableringar. Med anledning av detta har Skanska under 2017 förvärvat mark i Ingemantorp i nära anslutning till E6 invid trafikplats 62 (del av Ingemantorp 2:15).

Mölndals stad har även givit Skanska en markanvisning på del av Ingemantorp 1:27. Skanska erhöll även ett positivt planbesked från Mölndals stad i mars 2017 samt planuppdrag i februari 2019.  I och med detta beslut inleddes planarbetet.


Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget direkt väster om Lindomemotet och avgränsas i väster av gränsen mot Sandsjöbacka naturreservat.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med planen är att pröva utveckling av logistik och småindustri där både små och stora aktörer med olika behov kan etablera sig, till exempel behov att ta emot gods, lagra eller packa om och sedan skicka vidare till sina kunder. Det behöver ske med god anpassning till landskapet. Arbetet behöver också säkerställa att inte Sandsjöbacka naturreservat eller Natura 2000-området påverkas negativt. Planområdet avgränsas av naturreservatets östra gräns.

Planområdet utgörs av kuperad skogsmark och kommer att innebära berguttag för att bereda marken för byggnation samt anläggning av en infartsväg till området.

Planen ska bidra till att tillgodose framtidens behov av logistiklägen som ligger utanför stadskärnorna, men som har goda anslutningar till viktiga transportleder. Projektet ska vidare bidra till att uppnå kommunens mål om att skapa förutsättningar för verksamhetsetableringar och att kunna erbjuda planlagd industrimark.

Vad händer nu?

Planarbetet har pausats.

Kontaktuppgifter vid frågor:

Hanna Larsson
Skanska
010-449 41 78
hanna.a.larsson@skanska.se

Projektets status i planprocessen


Första skedet i planprocessen
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad