Lindome logistikpark

Göteborgsregionen utgör ett av de viktigaste logistiknaven i Sverige och stora mängder gods passerar genom regionen varje år. Planen avser att möjliggöra för ett logistikcentrum där omlastning av gods söderifrån, utan att trafiken behöver passera Mölndal eller Göteborg.

Godstrafik som inte har en koppling till hamnen bör därför inte styras till de existerande logistikområdena i till exempel Arendal-området eller till stadsnära industriområden. Detta genererar stora trafikflöden genom staden och bidrar därmed till en ökad miljöbelastning. För dessa flöden behövs i stället alternativa lägen för om- och samlastning söder och öster om Göteborg.

Lindome har utifrån detta ett strategiskt läge för framtida logistiketableringar. Med anledning av detta har Skanska under 2017 förvärvat mark i Ingemantorp i nära anslutning till E6 invid trafikplats 62 (del av Ingemantorp 2:15).

Mölndals stad har även givit Skanska en markanvisning på del av Ingemantorp 1:27. Skanska erhöll även ett positivt planbesked från Mölndals stad i mars 2017 samt planuppdrag i februari 2019. I och med detta beslut inleddes planarbetet.


Var ligger planområdet?

Planområdet ligger sydväst om Lindomemotet, cirka 2,5 kilometer väster av om Lindome centrum.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av ett logistik- och verksamhetsområde med motsvarande omgivningspåverkan som logistik, i ett strategiskt läge längs E6. Användningen omfattar även kontor och personalutrymmen samt tekniska anläggningar i anslutning till verksamheterna. Tillfart till området sker från Spårhagavägen.

Omfattande sprängnings- och markarbeten krävs för att kunna skapa byggbara ytor för planerad logistikverksamhet.

Högst 60 % av kvartersmarken får bebyggas. Illustrationen på omslaget visar ett troligt scenario för hur området skulle kunna bebyggas med tillfartsväg, slänter, dagvattendammar och byggnader. Utifrån framtagna skisser bedöms att området exploateras med cirka 65 000 m² bruttoarea (BTA) logistikyta och andra verksamheter med liknande omgivningspåverkan.

I översiktsplanen för Mölndals stad 2023 redovisas området som utredningsområde för verksamheter. Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Till detaljplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vad händer nu?

Plan- och exploateringsutskottet beslutade 2023-11-07 att genomföra samråd om detaljplan för Lindome logistikpark.

Planförslaget var utställt för samråd 16 november–19 december 2023
i Mölndals stads stadshus, entréhallen, Göteborgsvägen 11-17 och på Lindome bibliotek, Almåsgången 2, Lindome samt längst ner på denna sida. De yttranden (synpunkter) som kommit in under samrådsperioden sammanställs i en samrådsredogörelse, där även kommentarer och bemötanden av synpunkterna redovisas. Samrådsredogörelsen tas därefter upp förgodkännande i plan-och exploateringsutskottet.

 

Projektets status i planprocessen

 

Inför granskning i planprocessen
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Planhandlingar och utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Lisa Östman
Planchef
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 57
elisabeth.ostman@molndal.se

Öppettider

måndag 8.00-16.30
tisdag 8.00-16.30
onsdag 8.00-16.30
torsdag 8.00-18.00
fredag 8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad