Åbybergsgatan

Den här detaljplanen utgör en del av den övergripande idén om att långsiktigt utveckla hela Mölndals innerstad där ambitionen är att förstärka de centrala kvarteren.

Kvarterens gestaltning ska eftersträva ett kontemporärt utryck med hög stadsmässig kvalitet. Lokalgatorna ska inneha gröna inslag med hjälp av regnträdgårdar och intilliggande grönsk­ande förgårdsmark. Gatustrukturen ska upplevas som ett na­turligt tillägg till innerstadens stadsmässiga gatustruktur.

Vad innebär planförslaget?

Förslaget till detaljplan ska möjliggöra uppförande av ca 400 bostäder inom tre bostadskvarter i 5-7 våningar, centrumfunktioner i bottenvåningarna samt ett kontorshus i öster. En förutsättning är även att integrera den befintliga Prytzparken.

Detaljplanen ger möjlighet till att komplettera befintligt hotell, söder om Barnhemsgatan, med tillbyggnader.

Intill kontorshuset möjliggörs för en gång- och cykelbro som planeras sträcka sig mellan Forsåker och innerstaden. I norr framför kontorshuset skapas en mötesplats för gång, cykel, långsamtgående bilar och transporter. Nygatan blir en koppling mellan befintlig bostadsbebyggelse och innerstadspuls.

Detaljplaneförslaget är en del av det större arbetet med att utveckla och modernisera Mölndals innerstad. Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2006.  

Planområdet är beläget utmed Åbybergsgatan i Mölndals innerstad och omfattar ca 2 hektar och består av fastigheterna Mörten 4, Nejonögat 5, Norsen 2,  Åby 1:84 m.fl.

Vad händer nu?

 • Laga kraft
  Detaljplanen vann laga kraft den 17 november 2020.
 • Bebyggelse
  Preliminär byggstart:
  Kvarter C, år 2024
  Kvarter A, år 2025
  Kvarter B, år 2026

Projektets status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Planhandlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad