Stretered 1:181 och 1:192 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya flerbostadshus på fastigheterna Stretered 1:181 och 1:192 längs Stenmursvägen och Parkgårdsvägen. Syftet är också att ändra användning för Stretered 1:184 för att göra befintligt förhållande med bostäder planenligt. Detaljplanen möjliggör även mindre lokal för verksamhet.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Stretered i östra Kållered, ca 1,5 kilometer från Kållereds centrum och ca åtta km från Mölndals innerstad.

Vad innebär planförslaget?

Stretered är ett före detta institutionsområde i parkmiljö med stora kulturhistoriska värden. Naturstensmuren längs Stenmursvägen har ett stort miljöskapande värde och ska bevaras. Planområdet ligger nära naturområden med rekreationsmöjligheter, idrottsplats samt Tulebosjöns badplats.

På Stretered 1:181 finns idag ett pannhus och verkstad som avses rivas, för att göra plats för fyra mindre flerbostadshus i två våningar och inredd vind med sammanlagt 20 lägenheter. På Stretered 1:192 finns en äldre verksamhetsbyggnad som bland annat har inrymt ett bageri som avses rivas, för att göra plats för två flerbostadshus i tre till fyra våningar och inredd vind med sammanlagt 25-30 lägenheter. Avsikten är att även möjliggöra för någon mindre lokal för verksamhet i entréplan. Ett nytt miljöhus för nya och befintliga bostäder föreslås på Stretered 1:183. Befintlig byggnad på Stretered 1:184 inrymmer ett gruppboende och ska bevaras.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan (ÖP 2023).

 

Stretered

Föreslagen bebyggelse på Stretered 1:181, vy ovanifrån mot norr/nordväst längs Stenmursvägen.

Föreslagen bebyggelse på Stretered 1:192 och nytt miljöhus på Stretered 1:183, vy ovanifrån mot öster/sydost.

Vad händer nu?

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 16 mars – 7 april 2023. Inkomna yttranden och skrivelser har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Ärendet behandlades av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott den 7 november 2023. Utskottet beslutade att godkänna planförslaget och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2023 att anta detaljplanen.

Detaljplanen är överklagad.

 

Antagandehandlingar finns nedan.

Projektets status i planprocessen

Antagande i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Louise Eiterjord
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 07
louise.eiterjord@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad