Forsåker 1:161 m.fl. (Rävekärrsskolan)

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation inom befintligt förskole- och skolområde samt stärka befintlig områdesstruktur. Ytterligare syfte är att möjliggöra en idrottshall i anslutning till skolområdet, vilket utreds i detaljplaneprocessen.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i Östra Mölndal, cirka tre kilometer från Mölndals innerstad. Planområdet omfattar drygt tre hektar och avgränsas av Rävekärrsgatan i söder och Kungsbackavägen i väster.

I öster avgränsas området av enfamiljsbostäder vid Östra Falkgatan och Jons kulle och i norr av Rävekärrs centrum med handel och parkering.

Vad innebär planförslaget?

Förslaget är att ersätta nuvarande byggnader, som inte uppfyller dagens krav för skola- och förskoleverksamheten. De nya byggnaderna i två och tre våningar placeras mot Kungsbackavägen för att få en bullerskyddad skolgård mot öster.

Skolans kapacitet ökar och planeras för upp till 500 elever och förskolan för 6 avdelningar. Befintlig idrottsplan skall vara kvar och en fullstor idrottshall planeras inom skolområdet.

I den södra delen av planområdet kommer mark som i dagsläget är allmänplatsmark omvandlas till kvartersmark då skolans område utvidgas. Marken inom planområdet ägs av Mölndals stad.

Befintlig transformatorstation flyttas till nytt läge vid Östra Falkgatan och regional kraftledning som går över planområdet kommer tas bort alternativt grävas ner.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns utställt för samråd under tiden 1 – 30 september 2022. Samrådshandlingarna fanns tillgängliga i Stadshusets entréhall och på Mölndals stadsbibliotek samt längre ner på denna sida.

Nu pågår arbetet med att bearbeta förslaget inför granskning.

Preliminär tidplan för granskning är sommaren 2024.

Inför granskning i planprocessen

Planhandlingar

Utredningar

Kontakt

Pernilla Olofsson
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 62
pernilla.olofsson@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad