Noten 13 m.fl.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Noten 13 m.fl mellan Åby stallbacke och Innerstaden. Syftet med detaljplanen är att skapa ett stadsmässigt stråk mellan stadsdelarna genom att möjliggöra för bostäder och verksamheter.

Visionsbild från Krook och Tjäder

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget utmed Frölundagatan, Åbyvägen och Våggatan. och består av fastigheten Noten 13, Noten 14, Mars 14, Åby 1:92, Åby 1:93 samt del av Åby 1:99.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen möjliggör för byggnation av ca 160 bostäder i lägenhetsform samt tre radhus. Lokaler och ett nytt torg planeras också invid cirkulationen i söder. En nu trappa länkar samman Våggatan och Åbyvägen.

Gula villan längs Frölundagatan för en ny placering längs Våggatan.

Längs Frölundagatan utökas GC-banan. Detaljplanen medger mellan 3 och 8 våningar.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2006.

Vad händer nu?

Nu bearbetas planförslaget efter samrådet som hölls mellan den 15:e september och 6:e oktober 2022.

Inkomna yttrande från myndigheter och sakägare m.fl. kommer sammanställas i en samrådsredogörelse och under vintern och våren kommer ett granskningsförslag att arbetas fram.

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Planhandlingar

Utredningar

Kontakt

Frida Forsman
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 45
frida.forsman@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad