Fågelsten 1:108 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och äldreboende, samt tillhörande parkering inom fastigheten. Området utgör en del av planerad utveckling med tätare bebyggelse med småstadskaraktär inom 800 meter från Lindome station.

Visionsbild framtagen av Rstudio, Stena fastigheter

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger utmed Spårhagavägen, vid korsningen Flyttfågelvägen, cirka 600 meter från Lindome station. Planområdet avgränsas av Spårhagavägen i norr och Råsjöbäcken i söder.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget omfattar cirka 150 lägenheter och cirka 65 bostäder i äldreboende, samt tillhörande parkering.

Bebyggelsen utmed Spårhagavägen omfattar bostäder inklusive ett äldreboende, med höjder som varierar från tre till fem våningar. Utmed naturområdet längs Råsjöbäcken föreslås punkthus i fem till sex våningar och längs Flyttfågelvägen gårdshus i två våningar. Byggnaderna är grupperade för att skapa trivsamma bostadsgårdar.

Tillfarten till området sker från Spårhagavägen via befintlig cirkulationsplats. Utmed Råsjöbäcken i östra delen av planområdet behöver naturanpassat erosionsskydd utföras för att uppnå godkänd geoteknisk stabilitet. Naturmarken norr om bäcken ingår i planområdet.

Vad händer nu?

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 28 juli – 1 september 2022. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.

Projektets status i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Inför granskning i planprocessen

Planhandlingar

Utredningar

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad