Del av Fässberg 1:33 m.fl. vid Axgatan

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt LSS-gruppboende och lägenheter i form av flerbostadshus eller radhus. Byggnaderna ska placeras och utformas efter platsens förutsättningar avseende bland annat topografi och befintlig infrastruktur.

Ungefärligt planområde markerat i rött.

Ungefärligt planområde markerat i rött.

Var ligger planförslaget?

Planområdet ligger söder om Axgatan och Änggårdsbergen, mellan ett befintligt småhusområde och Axgatans odlingslotter. Marken består i nuläget av en gräsyta med stigar.

  • Fastighetsbeteckning: del av Fässberg 1:33, del av Fässberg 1:63 och del av Fässberg 1:64
  • Diarienummer: KS 94/2024 (tidigare PEU 151/20)

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget möjliggör uppförandet av ett LSS-gruppboende med sex lägenheter samt bostäder i form av ett flerbostadshus med cirka åtta lägenheter alternativt cirka fyra radhus. Nya byggnader planeras uppföras i två våningar och mark inom området invid byggnaderna avsätts också för friytor för de nya bostäderna. Angöring till området sker genom en ny infart från Axgatan.

Planförslaget bedöms överensstämma med Mölndals stads översiktsplan (2023).

Vad händer nu?

Ärendet behandlades av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott den 5 mars 2024. Utskottet beslutade att godkänna planförslaget och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Kommunfullmäktige beslutade den 17 april 2024 att anta detaljplanen.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Antagande i planprocessen

Antagandehandlingar finns nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Protokollsutdrag och anslagsbevis

Planhandlingar

Utredningar

Kontakt

Viktor Brandt Johnson
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 68
viktor.brandt-johnson@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad