Del av Fässberg 1:33 m.fl. vid Axgatan

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt LSS-gruppboende och lägenheter i form av flerbostadshus eller radhus. Byggnaderna ska placeras och utformas efter platsens förutsättningar avseende bland annat topografi och befintlig infrastruktur.

Ungefärligt planområde markerat i rött.

Ungefärligt planområde markerat i rött.

Var ligger planförslaget?

Planområdet ligger söder om Axgatan och Änggårdsbergen, mellan ett befintligt småhusområde och Axgatans odlingslotter. Marken består i nuläget av en gräsyta med stigar.

  • Fastighetsbeteckning: del av Fässberg 1:33, del av Fässberg 1:63 och del av Fässberg 1:64
  • Diarienummer: PEU 151/20

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget möjliggör uppförandet av ett LSS-gruppboende med sex lägenheter samt bostäder i form av ett flerbostadshus med cirka åtta lägenheter alternativt cirka fyra radhus. Nya byggnader planeras uppföras i två våningar och mark inom området invid byggnaderna avsätts också för friytor för de nya bostäderna. Angöring till området sker genom en ny infart från Axgatan.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget fanns utställt för samråd under tiden 13 oktober – 4 november 2022. Samrådshandlingarna fanns tillgängliga i Stadshusets entréhall och på Mölndals stadsbibliotek samt längre ner på denna sida.

Nu pågår arbetet med att gå igenom inkomna yttranden och synpunkter och därefter bearbeta förslaget inför granskning.

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Inför granskning i planprocessen

Planhandlingar

Utredningar

Kontakt

Viktor Brandt Johnson
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 68
viktor.brandt-johnson@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad