Krokslätts förskola, vid Berghemsgatan i Mölndal

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större förskola med åtta avdelningar samt möjliggöra en byggnad i tre plan.

Bilden visar planområdet inom vit markering.

Var ligger planförslaget?

Planområdet består av fastigheten Fredås 3, och är beläget i Krokslätt, öster om Safjällets naturreservat och norr om Krokslätts fabriker. Planområdet ligger i ett centralt läge cirka 2 kilometer från Mölndals innerstad, med god tillgänglighet till kollektivtrafik. Planområdet omfattar ca 5400 m2. Marken inom planområdet ägs av Mölndals stad.

Vad innebär planförslaget?

Krokslätt är ett expansivt förtätningsområde. Behovet av en ny förskola ligger i områdets förväntade volymökning samt Krokslätts förskolas befintliga skick och behov av upprustning. Inom fastigheten finns idag den befintliga Krokslätts förskola som innehåller fem avdelningar och är uppförd i ett plan.

Det nya planförslaget innebär en utökning av byggrätt för en förskola i maximalt åtta avdelningar inom fastigheten Fredås 3. Fastighetsgräns avses utökas och inkludera ytor mellan nuvarande fastighetsgräns och befintlig gång- och cykelbana, med syfte att utöka förskolans utomhusmiljö. Inom fastigheten finns flera stora träd som avses bevaras.

Förslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Vad händer nu?

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 19 maj – 16 juni 2023 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11–17 samt Mölndals stadsbibliotek och här på stadens hemsida.

Nu pågår arbetet med att gå igenom inkomna yttranden och synpunkter och därefter bearbeta förslaget inför granskning.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Inför granskning i planprocessen

Planhandlingar

Utredningar

Kontakt

Stina Nilsson
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 15 83
stina.nilsson@molndal.se

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad