Forsåker, nordöstra delen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en tät och levande stadsmiljö inom och i anslutning till det före detta pappersbruket. Mölndalsån samt inslag av bevarade kulturhistoriskt värdefulla byggnader är identitetsbärande delar. 

Visualisering av Tomorrow

Var ligger planområdet?

Detaljplanen omfattar ett område på omkring 15,5 hektar vid Kvarnbygatan och delar av det gamla pappersbruksområdet mellan Mölndals innerstad och Kvarnbyn.

Vad innebär planförslaget?

För att skapa en levande stad ska detaljplanen möjliggöra en blandning av funktioner. Det ska finnas möjlighet till det som behövs för en levande stadsdel: bostäder, arbetsplatser, kulturverksamhet, vård, skola och annan service.

Planen syftar till att skapa en stadsmässig struktur och karaktär med olika bebyggelsetypologier och byggnader i olika höjdskala. Förslaget bedöms vara i enlighet med fördjupning av översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång från 2017. Genomförandet av planen bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Vad händer nu?

Planförslaget var utställt för granskning mellan den 7 april och den 13 maj 2022. Granskningshandlingarna fanns då tillgängliga i stadshusets entréhall och på Mölndals stadsbibliotek samt här på kommunens hemsida. Inkomna synpunkter under granskningstiden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Detta godkändes av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott den 31 januari 2023. Granskningsutlåtandet finns att ta del av längre ned på sidan.

I utlåtandet föreslogs vissa justeringar av granskningshandlingarna. Dessa justeringar har gjorts i de handlingar som redovisas nedan och som är de versioner som föreslås för antagande.

Nästa steg i processen är att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen.

Projektets status i planprocessen

Inför antagande i planprocessen

Om planprocessen.

Planhandlingar inför antagande

Utredningar och andra handlingar inför antagande

 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadsförvaltningen.

Planprogram

Till grund för detaljplanen ligger också det Planprogram för Forsåker som kommunfullmäktige godkände 2016-02-24 och utredningar gjorda i samband med programmet

Vision 2.1

Kontakt

Magnus Lövdahl
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 31
magnus.lovdahl@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad