Pekdonet 1

Detaljplanen syftar till att skapa utökad byggrätt för att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus i 4 våningar. Utöver p-huset tillkommer även anläggningar för omhändertagande (fördröjning och rening) av dagvatten.

Vad händer nu?

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Pekdonet 1 var utställt för granskning till och med den 14 september 2023.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Planförslaget var även utställt för samråd under tiden 19 april – 12 maj 2023. Inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Projektets status i planprocessen

Inför antagande i planprocessen

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Mattias Johanen
Plankoordinator
031-3151480
mattias.johanen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad