Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och bestämmer vad som får eller inte får göras inom ett visst markområde. Detaljplanen kan beröra allt från en fastighet eller flera kvarter.

När behövs en detaljplan?

Det huvudsakliga syftet med att upprätta en detaljplan är att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, till exempel bostadsbebyggelse. Det är kommunen som genom sitt planmonopol avgör när och var en detaljplan ska upprättas. Initiativet till planläggning kan komma från kommunen, en privat fastighetsägare eller byggherre.

En detaljplan kan krävas:

 • vid nybyggnad av områden
 • vid förändring av en fastighet
 • för att skydda och bevara värdefulla miljöer

Planprocessen – processen att ta fram en detaljplan

I Mölndals stad är det stadsbyggnadsförvaltningen som utför planarbetet på uppdrag av kommunstyrelsen. Den formella planprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till hur marken ska användas är lämplig eller ej. Plan- och bygglagen lägger stor vikt vid att planprocessen ska vara demokratisk och att planarbetet drivs med stor öppenhet så att alla berörda kan vara delaktiga där allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Nedan beskrivs planprocessens olika skeden steg för steg:

Hela planprocessen
 • Uppdrag
  Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan. I uppdraget beskrivs det aktuella projektet och vad planen i huvudsak kommer att innehålla. Förslag till planområde och vilken planprocess som kommer att användas beskrivs också. Arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplanen påbörjas och utredningsskedet inleds. Analyser och bedömningar görs av exempelvis förutsättningar, möjligheter och begränsningar för det tänkta planområdet.

 • Samråd
  Under samrådskedet ställs planförslaget ut för allmänheten. Det är till för att samla information och synpunkter i ett tidigt skede av processen. Förslaget innehåller en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning samt övriga kompletterande utredningar. Förslaget ställs ut under min två veckors tid och skickas till angränsande fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala och regionala myndigheter samt andra som har intresse av förslaget.

  Under denna tid finns det möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget finns tillgängligt här på hemsidan samt utställt i stadshusets entréhall och i Stadsbiblioteket. Under denna tid hålls även ibland ett samrådsmöte där kommunen informerar om detaljplanen och det finns möjlighet att ställa frågor. Efter samrådstiden sammanställs alla de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse.

 • Granskning
  Utifrån de synpunkter och information som kommit in under samrådsskedet görs revideringar av planförslaget. Därefter ställs det nya förslaget ut för granskning under minst två veckors tid. Precis som under samrådet publiceras förslaget på hemsidan och ställs ut i stadshusets entréhall och i stadsbiblioteket. Det skickas även ut på samma sätt till sakägare och remissinstanser.

  För att ha rätt att överklaga beslutet att anta planen ska skriftliga synpunkter ha lämnats senast under granskningsskedet. Alla synpunkter sammanställs samt kommenteras av kommunen i ett så kallat granskningsutlåtande.

 • Antagande
  Efter eventuella mindre justeringar antar kommunfullmäktige planförslaget. Kommunen underrättar därefter de sakägare och andra berörda som framfört synpunkter som ej tillgodosetts. Om du som berörd är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga kommunens beslut till mark- och miljödomstolen.

  Om du till exempel bor, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom eller i anslutning till planområdet kan du vara berörd. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel. Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till kommunen.

 • Laga kraft
  Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft om Länsstyrelsen inte väljer att pröva kommunens antagandebeslut samt att ingen överklagan inkommit. Om överklagan inkommer vinner detaljplanen laga kraft först efter att högre instanser avslagit inkommen överklagan.

  När detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan om bygglov göras och när detta erhållits kan eventuell byggnation påbörjas.


Mer information kring detaljplan, planering och dess olika skeden finns tillgängligt på Boverkets hemsida.


Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad