Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Kulturmiljö

Mölndals stad arbetar med ett nytt kulturmiljöprogram.

Som första steg har ett antal konsulter, på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen, under sommaren arbetat med att se över de områden som är med i stadens befintliga kulturmiljövårdsprogram. Samtliga områden i programmet från år 2000 kommer att besökas och fotograferas. Har de fortfarande ett stort kulturhistoriskt värde? Vad berättar de och vad berättar de inte? Under våren 2017 analyseras och sammanställs materialet.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram ringar in miljöer som ger en bild av kommunens historia och som anses vara särskilt viktiga att vårda och bevara. Programmet visar på stadens strategier samt ger råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena skall tas tillvara. Enligt lagstiftningen delar vi alla ansvaret för att skydda och vårda vår kulturmiljö – såväl enskilda personer som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet.

Vad är en kulturmiljö?

En kulturmiljö berättar om vår gemensamma historia och kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskapsavsnitt. Kulturhistoriska platser, byggnader och miljöer ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Varför ett nytt program?

Det befintliga kulturmiljöprogrammet är från år 2000 och behöver revideras. Under de 15 år som gått har flera av kulturmiljöområdena förändrats, en del byggnader har försvunnit och andra har tillkommit. Samtidigt har synen på kulturmiljöarbetet förändrats vilket märks i de nationella kulturmiljömålen samt i ny lagstiftning under perioden.

Programmet revideras i samband med det pågående arbetet med ny översiktsplan för Mölndals stad för att kunna fungera som underlag och kunskapskälla i stadsplaneringen även i fortsättningen.

Hur kommer arbetet att bedrivas?

Vi identifierar kulturmiljövärdena genom dialog med olika grupper av boende och verksamma i kommunen i kombination med professionella bedömningar från bebyggelseantikvarier och arkeologer.

Under maj – augusti 2016 arbetade bebyggelseantikvarier och kulturgeografer/arkeologer från Tyréns AB och Kula HB med att se över de områden som är med i befintligt program. Samtliga områden besöktes och fotograferades.

Hösten 2016 samlade vi på olika sätt in synpunkter och idéer från mölndalsborna. Är det några viktiga platser eller någon del i berättelsen om Mölndal som saknas?

Våren 2017 kommer en analys av resultaten från översynen och dialogerna att göras, materialet kommer att sammanställas och strategier för hur värdena skall tas till vara tas upp till beslut.

Vilka är vi?

Arbetet utförs av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.

Kontakt

Ulla Hasselqvist
Stadsantikvarie
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 63
ulla.hasselqvist@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-04-05 10.16