Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad

Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads dokument som redovisar stadens ambitioner och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det har tagits fram i enlighet med lagen om kommunernas bo­stadsförsörjningsansvar. Ansvaret innebär att alla kommuner ska redogöra för viktiga behov och ut­maningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta behovet av bostäder och med särskilda insatser för olika grupper. Programmet utgör tillsammans med stadens övriga styrdokument, som t.ex. översikts­plan, gemensamt grunden för att ge staden förutsättningar att växa hållbart och utveckla kommunen långsiktigt.

Varje mandatperiod ska bostadsförsörjningsprogrammet ses över, och vid behov uppdateras. Här hittar du nuvarande bostadsförsörjningsprogram. Pdf, 1.8 MB.

Bostadsförsörjningsprogrammet och riktlinjerna grundar sig på en analys, bilaga 1 Pdf, 1.3 MB..

Bostadsmarknadsanalysen är framtagen utifrån nationell, regional och kommunal statis­tik. I denna bostadsmarknadsanalys redovisas statistik och prognoser om bland annat befolkning, bostäder, arbetsmarknad och flyttmönster – faktorer som alla påverkar bostadsutvecklingen tillsammans med andra förutsättningar och kommunala ställningsta­ganden. Analys och prognoser bör dock läsas som nulägesbeskrivningar, då den data som samlats in kan komma att förändras snabbt.

Gällande bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige den 15 september 2021.

Bostadsförsörjningsprogram

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad