Inriktning och stads­byggnads­strategier

Översiktsplanen bygger på en övergripande inriktning för hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas och utvecklas. För att förtydliga hur denna inriktning ska genomföras har staden tagit fram fyra stadsbyggnads­strategier som planeringen ska utgå ifrån. Inriktningen och strategierna visar vägen. Planeringsprinciperna är ytterligare en fördjupning som utifrån olika fokusområden, talar om hur detta ska genomföras.


Till översiktsplanen finns en digital karta som visar förslag till ny markanvändning. I kartan visas också olika planeringsunderlag och befintlig markanvändning. En hållbarhetsbedömning har tagits fram tillsammans med översiktsplanen. Här konsekvensbeskrivs förslaget och analyseras utifrån olika mål. Avgränsningen har samråtts med länsstyrelsen och utifrån detta samråd är nollalternativet ÖP2006.

Tecknad bild som visar hur inriktning, strategier och principer förhåller sig till varandra i översiktsplanen. Inriktning ligger överst och stadsbyggnadsstrategierna ligger under inriktningen. Principerna ligger under strategierna

Inriktning för markanvändningen

Utvecklingsorterna och transportstråken är kommunens ryggrad. Den starka ryggraden knyter samman de levande stationsorterna med omlandet och med en växande region. Markanvändningen tar fasta på ryggradens potential och stärker den sammanhållna kommunen genom tätorternas utveckling. Här skyddas och stärks de gröna och blå strukturer som behövs för att öka den biologiska mångfalden, motverka klimatförändringarna och samtidigt anpassa oss till ett förändrat klimat.

I utvecklingsorterna finns ett attraktivt vardagsliv för olika behov med närhet till kollektivtrafik, service och värdefulla grönområden. Med starka tätorter skapas möjlighet till en levande landsbygd där kreativitet och möjlighet att leva och verka främjas.

Stadskärnan är sammanhängande. Med en modernare station i Mölndals innerstad stärks hela regionen och detta nav sammanbinder flera arbetsmarknadsregioner. Vår kommun har ett rikt och varierat näringsliv. Kommungränserna är inget hinder. Tillsammans med näringslivet och invånarna utvecklar kommunen regionen.

Bild som visar Mölndals kommun, med en nordsydlig pil som pekar ut det starka stråket med pendeltågsstationerna Mölndal, Kållered och Lindome. Det finns också en pil som visar ett östvästligt stråk med en ny stambana för tåg mellan Göteborg och Borås

Stadsbyggnadsstrategier

För att uppnå översiktsplanens inriktning för mark- och vattenanvändningen finns fyra stadsbyggnadsstrategier som utgår från och förtydligar den övergripande inriktningen. De fungerar som en vägledning för all planering för markanvändningen i kommunen, men också för regionala frågor.

De fyra stadsbyggnadsstrategierna är följande:

Mölndals kommun bidrar till en växande region

Genom sin starka ryggrad bidrar kommunen till en långsiktig, tillgänglig och hållbar regional struktur där det är lätt att bo och verka inom och över kommungränserna och där regionala gröna och blå strukturer värnas.

Vår kommun bidrar till regionens bostadsförsörjning genom att möjliggöra en variation av bostäder på bostadsmarknaden. Det ska finnas goda livsmiljöer med bostäder för alla livets skeden i alla orterna. Vi bidrar också till det regionala näringslivets utveckling genom hållbara förutsättningar i strukturen. Vi verkar för en markanvändning som ger möjlighet till en variation av sysselsättning i form av arbetstillfällen, utbildning och fritidsaktiviteter.

För att möjliggöra ett hållbart resande utvecklar vi, och skapar vi nya, regionala kopplingar i kollektivtrafiken. För att stärka järnvägens roll genom Mölndal med stationsläge på ett sätt som gynnar kommunen och hela regionen arbetar vi i nära samarbete med Trafikverket, Västragötalandsregionen och andra kommuner i stråken. Vi skapar också en sammanhållen stadskärna vilket även främjar och stärker regionens kärna i Göteborg.

Flygbild av Mölndals centrum i nattid.

Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker utvecklas utifrån sina förutsättningar och kvaliteter

Utvecklingsorterna växer inifrån och ut. Centralorten Mölndal fortsätter att förtätas och stationsorterna Kållered och Lindome utvecklas runt stationerna i en hållbar skala, täthet och blandning som stärker centrumen.

De flesta nya bostäder och arbetsplatser byggs nära god kollektivtrafik och befintlig infrastruktur. Landsbygden utvecklas och kvarboende möjliggörs genom att serviceorten Hällesåker stärks och utvecklas med bostäder och service.

Vid komplettering i befintliga bebyggelsestrukturer utgår vi från kommunens stadsbyggnadshistoria. Livet mellan husen med målpunkter, stråk och platser är viktiga utgångspunkter och kulturmiljöerna ses som en resurs i planeringen.

Vid exploatering i utvecklingsorterna bevaras och stärks gröna och blå strukturer och nya grönområden skapas. Frågor som ekosystemtjänster, dagvatten, skyfall och översvämning hanteras tidigt i planeringen.

Medborgardialog om stadshusparken

Mölndals kommun främjar möjligheten till ett gott liv

För att vardagslivet ska fungera för kommunens invånare planerar vi med människorna i fokus. Det handlar bland annat om tillgänglighet till olika typer av service som förskolor, skolor och kultur- och fritidsaktiviteter, men också till dagligvaruhandel och återvinning, med mera.

Hållbara och aktiva färdsätt prioriteras i utvecklingsorterna för minskad trängsel och ökad hälsa. Fokus är att öka framkomligheten för kollektiv­trafiken samt att bygga ut och förbättra gång- och cykelvägnätet i hela kommunen. På landsbygden stärks tillgänglighet i strategiska stråk med kollektivtrafik, gång och cykel, men bilen är fortsatt ett viktigt färdmedel.

Vi arbetar för att hela resan ska fungera för att skapa så god tillgänglighet som möjligt i hela kommunen.

fyra barn, glada.

Mölndals kommun stärker de värdefulla gröna miljöerna.

En av våra viktigaste tillgångar är den tätortsnära naturen. Därför bevarar, stärker och utvecklar vi den. Det handlar om höga natur- och friluftsvärden, ekologiska samband, förebyggande av ett förändrat klimat, men också om ekosystemtjänster och upplevelsevärden för nuvarande och kommande generationer.

Inom tätorterna fungerar de gröna och blå strukturerna som spridnings­korridorer som kopplar samman de större omkringliggande natur­områdena. I korridorerna bevaras den blandade naturen. För att stärka den biologiska mångfalden, både i vatten och gröna miljöer, och bidra till en levande landsbygd värnar vi odlingslandskapet och de varierade natur- och kulturmiljöerna.

Stig och vitsippor i Rådasjöns naturreservat.

Dela på:

Senast uppdaterad