Mellankommunala frågor

En översiktsplan är vägledande för hur kommunen avser att utveckla och mark- och vattenanvändning inom kommunområdet och inte påtagligt skada riksintressen. Den är också vägledande för hur vi samverkar och säkerställer de mellankommunala frågorna. Mölndals stad är en drivande part i regionala sammanhang och arbetar för att stärka såväl region som egen kommun.

Regional bostadsförsörjning

Mölndals kommun har haft en stark utveckling under de senaste åren, med en hög befolkningstillväxt. Utvecklingen av stadskärnan i Mölndal och flertalet större projekt inom Mölndals tätort har bidragit till regionens bostadsförsörjning. De kommande åren kommer en fortsatt utveckling ske inom Mölndals tätort, men det kommer också att vara ett större fokus på de övriga stationssamhällena, Kållered och Lindome.

Mölndal följer GRs strukturbild och 95% av de bostäder som planeras inom detaljplan genomförs inom god kollektivtrafik. Det innebär att de ligger inom 800 meter från pendeltågsstation alternativt inom 400 meter från busshållplats/spårvagnshållplats som har en turtäthet om 15 minuter i högtrafik.

Näringsliv

Mölndals näringsliv är viktigt i regionen och många pendlar till Mölndals kommun för att arbeta. Här finns flera olika branscher. Ett exempel är det life sciencekluster som finns i Åbroområdet.

Mölndal bidrar också till att avlasta centrala Göteborg genom att möjliggöra för uppställningsspår och tågdepå söder om Mölndals tätort.
En fråga som bör studeras i regional samverkan är behovet av plats för logistik utifrån framtida utveckling.

Transporter

Trafiken som belastar vägarna av riksintresse genom Mölndals kommun orsakas till stor del av utifrånkommande trafik. Trafikverket värnar riksintresset för långväga transporter på det nationella vägnätet och vill inte ta emot mer lokal biltrafik. Näringslivets transporter är dock viktiga att säkra framkomligheten för, i syfte att stödja verksamheter och näringslivet i kommunen.

För att arbeta för en hållbar utveckling och inte påtagligt skada riksintressena för transporter krävs det ett samarbete med våra grannar. Ett mellankommunalt utbyte pågår där dialog förs med omgivande kommuner kring bland annat trafikfrågan

Trafiken påverkar framförallt vår miljö. Dels lokalt via buller och luftföroreningar, dels globalt via utsläpp av växthusgaser. Strukturbilden handlar om att vi ska utveckla de redan utbyggda stadsområdena och basera utvecklingen på en attraktiv kollektivtrafik.

De grannar som vi inte knyts samman med via strukturbilden kan kopplas ihop med andra kollektivtrafiksystem som exempelvis bussar. Dessa strukturer behöver också studeras och samverkas regionalt. Mölndal ser därför positivt på en dialog om detta med bland annat Härryda och Marks kommuner tillsammans med Västtrafik.

Målbild Koll 2035

Målbilden för stadstrafikens stomkollektivtrafiknät i Göteborg, Mölndal och Partille visar på ett nytt kompletterande kollektivtrafikalternativ som knyter ihop och stärker den kollektivtrafik som redan idag finns inom tätortsområdet. När staden bland annat studerar utvecklingen kring Åby/Åbroområdet är detta en viktig fråga.
För att kunna implementera målbilden behöver också dess konsekvenser studeras. Detta görs bland annat i hållbarhetsbedömningen som hör till översiktsplanen.

Järnväg, Mölndal - Borås och Västkuststråket

Trafikverket har pekat ut Mölndal som stationsort på en ny stambana mellan Göteborg-Stockholm

Att lägga en ny stambana via Mölndal är regionalt viktigt. Det handlar om att knyta samman fler stråk som kan avlasta Göteborgs central och ge fler människor möjlighet att resa snabbt och effektivt inom regionen, men också utanför den. Kopplingen till Borås-Jönköping, kopplingen söderut mot Halmstad - Malmö - Köpenhamn samt kopplingen norrut mot Kungälv och Trollhättan, ger inte bara Mölndals invånare och näringsliv en vidgad arbetsmarknadsregion, utan detta gäller också Göteborg och kranskommunerna.

Stråket kan på lång sikt knytas ihop med Osloregionen och här kan Mölndal bli ett nav som kopplar samman en större helhet i ett ”Göteborg södra”.
För att den nya nationella stationen i Mölndal ska kunna få önskad effekt krävs ett nära samarbete med trafikverket och VGR.

Grön infrastruktur

Precis som vi människor behöver växter och djur livsutrymmen av tillräcklig yta och kvalitet för att må bra. För att finnas kvar på lång sikt behöver de också möjlighet till spridning i landskapet. Detta är avgörande för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Det är också grunden för att vi människor ska fortsätta få alla de nyttor som naturen ger oss, även kallade ekosystemtjänster. Begreppet grön infrastruktur förklarar att naturen hänger ihop genom ekologiska processer i hela landskapet. (källa länsstyrelsen i västra Götaland)

På uppdrag av regeringen har länsstyrelserna i Sverige tagit fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Deras användning kommer bidra till att främja och samordna uppföljning och analys av miljötillstånd och miljömål.

Som del av strukturbilden i Göteborgsregionen finns inte bara de pendeltågsstråk med stationer, utan också de gröna kilarna däremellan. Det pågår flera samverkansprojekt i regionen där de gröna kilarna studeras för att hitta lösningar som stärker dem. Det behövs gröna kopplingar som sammanbinder de större naturområdena. Här spelar Mölndal en viktig roll då

Änggårdsbergen/Sandsjöbackakilen finns inom kommunområdet.
Mölndals stad arbetar för att säkerställa den gröna infrastrukturen i Fässbergsdalen. Detta görs i samverkan med trafikverket, Göteborgs stad, länsstyrelsen och GR. I samband med det arbetet kan en översyn av riksintresset för friluftslivet avgränsningar för området bli aktuell.

Blå infrastruktur

De ”blåa vägarna” som exempelvis Mölndalsån med flera, är av mellankommunalt intresse då dessa sträcker sig över fler kommuner. Frågan om miljökvalitetsnormer för vatten är också en viktig mellankommunal fråga då dessa är bindande krav och åtgärder måsta vidtas. Här samverkar Mölndal med bland annat Göteborg och Härryda då de enskilda kommunernas planering påverkar de övriga. Även Kungsbacka är en viktig samarbetspart för MKN vatten och de flöden som påverkar Kungsbacka tätort.

Mölndals stad ställer sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanen och bidrar till det gemensamma regionala arbetet utifrån planen.

Anpassning till ett förändrat klimat

Generellt så kommer troligtvis Västra Götalands län att få ett blötare klimat med mer nederbörd och ökade översvämningsrisker. Risken för skyfall ökar också i och med klimatförändringen. I tätorterna med större andel hårdgjorda ytor kan skyfall få mycket omfattande konsekvenser i form av översvämmade gator, vägar samt jordbruk. Andra extrema väder förväntas också öka, t.ex. värmeböljor. Det gör faktorer som översvämningsbara ytor, robust infrastruktur och solskydd i olika former, nödvändiga att förhålla sig till i planeringen.

För att möjliggöra önskad stadsutveckling krävs också ett långsiktigt regionalt utvecklingsarbete i frågor som rör avrinningsområden, stigande vattennivåer osv. Klimatförändringarna påverkar stora delar av samhället och naturmiljön och tar inte hänsyn till geografiska gränser. Det är därför viktigt att arbeta gemensamt i regionen för att anpassa vårt samhälle genom att stärka och nyttja ekosystemen utifrån dessa nya förutsättningar. råvattenkvaliteten. behov ökad rening, bygga till verket

Staden arbetar internt i staden kring klimatfrågorna och ett forum för samordning av arbetet är under uppbyggnad. Att koppla det arbetet till mellankommunal och delregional samverkan är därför också viktigt.

Energiförsörjning

En regional utmaning är energiförsörjningen. Vi står inför behov av stora förändringar och även om det finns tillräckligt med energi är effektbristen avgörande för hur vi ska få ett fungerande samhälle. Här krävs samarbeten över kommungränserna, men också över regiongränser. Den här frågan behöver hanteras av kommunerna, men västra götalandsregionen har ett stort ansvar. Den här frågan bör därför lyftas på en regional nivå för att stötta kommunernas arbete.

Dela på:

Senast uppdaterad